V Evropi poteka vojna proti migrantom. O tem pričajo zadnji dogodki na makedonski meji, ko sta policija in vojska uporabila solzivec, zvočne granate in ostali arzenal proti ljudem. Vse več držav članic Evropske unije gradi zidove in ograje ter sprejema ukrepe, s katerimi utrjujejo evropski apartheid: madžarska ograja na meji s Srbijo, sklep Velike Britanije in Francije o gradnji še ene ograje v Rokavskem prelivu, španske utrdbe, ozaljšane z bodečimi žicami, bolgarski zid s Turčijo. Ukrepi številnih evropskih držav ne sežejo dlje od postavljanja preprek, bodečih žic in izdatnega podpiranja represije, tako na zunanjih mejah kot znotraj držav EU. Vse te represalije se upravičujejo skozi diskurz "varnosti". Zavračamo idejo varnosti, ki se napaja v rasizmu in strahu. Nočemo živeti v svetu, obdanem z bodečimi žicami in zidovi! Ne bomo nemočno opazovali morije in nasilja nad tistimi, ki bežijo pred vojno in iščejo boljše življenje. Takšna neokolonialna politika upravljanja z mejami je neposreden produkt politik EU in njenih držav članic, ki ne sprejmejo odgovornosti za ustvarjanje pogojev in poglabljanje konfliktov na širšem sredozemskem območju, ki na tisoče ljudi silijo v migracije.

Mediji so temo migrantov in migrantk sicer pograbili, vendar grenak priokus pušča njihova koncentracija na vprašanje tihotapcev, varnostnih tveganj, kvot, nastanitvenih možnosti in ostalih ekonomističnih postavk. Učinek tega je razosebljanje ljudi in odpiranje vrat populizmu in rasizmu. Prevladujoč diskurz prevečkrat izpostavlja osebne zgodbe "žrtev", ne pa strukturnega okvirja, ki spodbuja zajezitev migacij ter otežuje gibanje nasploh.

A kot vemo, se meje nenehno spreminjajo. Raje bi videli, da jih sploh ne bi bilo. Poskušajo nas držati v "varnem" kalupu, medtem pa migranti in migrantke že udejanjajo in izumljajo proste poti onkraj fizičnih in mentalnih preprek. To pomeni, da meje niso nepremagljive. Nobena ograja ne more zaustaviti volje, moči, upanja in napora za svobodo gibanja in življenja.

"Varni" kalup nas duši. Tudi mi smo del zgodbe. In svoja mesta in kraje želimo deliti z vsemi! Nobeno telo si ne zasluži solzivca ali šok granat. Premikanje in rušenje mej je pot do svobode. Za razliko od vlad držav EU lahko rečemo le: svet brez mej, tako naprej. Mnogi mislijo, da boste migranti problem, mi pa vemo, da se boste znašli po najboljših močeh, in da nas bogatite.

Odločno se zoperstavljamo migracijskim politikam in praksam EU in držav članic ter vsem izključujočim naracijam, ki se oplajajo iz sedimenta nacionalnih držav. Boljše življenje si lahko zgradimo le skupaj! Namesto oviranja migrantov zahtevamo svobodo gibanja za vse. Namesto obstoječe azilne politike zahtevamo pravico do bivanja za vse. Namesto nenehnih notranjih kontrol zahtevamo varne koridorje za vse. Namesto životarjenja v pogojih nenehne krize si bomo skupaj zgradili radostno življenje.

Zato vse pozivamo na protirasistični pohod, ki bo 9. septembra v Ljubljani. Dobimo se ob 17h na Prešernovem trgu. Vemo, da ti ni vseeno! Pokaži, da nisi rasist in ksenofob ter da je svet mnogoterih svetov mogoč!

Niti meje nas ne bodo ustavile!

Protirasistična fronta brez meja,
v Ljubljani, 31. avgust 2015

Povezava na dogodek:
https://www.facebook.com/events/1489567044693611/


English translation of the call for the antiracist rally next week! Spread the word! ‪#‎RefugeesWelcome‬

+ CALL FOR ANTI-RACIST RALLY – REFUGEES WELCOME! +

Europe is waging war against migrants. This has been proven by the recent events at the Macedonian border where the police and the army used teargas, shock grenades and other means of repression against people. More and more EU member states are building walls and fences and taking measures strengthening the European apartheid: the Hungarian fence on the border with Serbia, the agreement between the United Kingdom and France about building an additional fence at the English Channel, Spanish fortresses decorated with barb wire, the Bulgarian wall with Turkey. Measures taken by many European countries do not see beyond putting up obstacles and barbed wires and strong support to the repression at the external and internal EU borders alike. All these aggressive measures are justified by the discourse of »security«. We reject the idea of security derived from racism and fear. We don’t want to live in a world surrounded with barbed wires and walls! We won't silently witness the slaughter and violence upon those that flee the war and seek a better life. The thousands that are forced into migration are a direct product of the EU neo-colonialist policies governing the borders and of the EU member states which won't take responsibility for creating the conditions and deepening the conflicts in the wider Mediterranean area.

Although the media have grabbed the subject of migrants, they focus predominantly on the question of smugglers, security risks, quotas, settlement possibilities and other mercantile trajectories. This kind of discourse is widely opening the gates to populism and racism and results in the dehumanization of people. Such a hegemonic discourse is usually focused on personal stories of the »victims«, but overlooks the structural framework that encourages the suppression of migration and impedes the freedom of movement in general.

But as we know, borders are continuously changing. We would rather see the world without them. While we are pushed into a »safe nest« migrants are already practicing and inventing free routes beyond the territorial and mental borders. This means that borders are not invincible. Not a single fence can stop the will, power, hope and efforts for the freedom of movement and life.
The »safe nest« is suffocating us. We are part of this story as well. And we want to share our cities and places with everyone! Not a single body deserves tear gas or shock grenades. Moving and smashing the borders is a path to freedom. As opposed to the governments of the EU member states, we are calling: borderless world is what we want. Many think that you, migrants, are the problem, but what is certain is that you are making this a better place to live.

We are strongly against the migration policies and practices of EU and its member states. We also condemn discriminative narratives perpetuating the sentiments of the national states. Only together we will build a better life! Instead of repression against migrants we demand the freedom of movement for all. Instead of the current asylum policies we demand the right to stay for all. Instead of permanent internal controls we demand safe corridors for all. Instead of miserable existence in constant crisis we will build together a joyful life for all of us.

Therefore we are calling everyone to join us at the anti-racist rally that will take place on 9 September in Ljubljana at Prešernov trg at 5 pm. We know that you care! Show that you are not a racist and xenophobe and that the world where many worlds are possible!

No border will ever stop us!

Anti-racist front without borders
Ljubljana, 31 August 2015

 


 

 + APPELLO SULLA MARCIA ANTIRAZZISTA – REFUGEES WELCOME! +

In Europa si svolge una guerra contro i migranti. Di questo sono testimoni gli ultimi eventi, dove la polizia e l'esercito usano gas lacrimogeno, granate e altri mezzi di repressione contro la gente. Nell'Unione Europea sono sempre piu numerosi i paesi che costruiscono muri e recinzioni e adottano misure di sicurezza con le quali inducono al piu grande l’apartheid europeo dei nostri tempi: la recinzione ungarica al confine con la Serbia, la decisione della Gran Bretagna e della Francia di costruire un'altra recinzione metallica nel canale della Manica, le fortezze spagnole, le recinzioni con il filo spinato, il muro della Bulgaria al confine con la Turchia. I provvedimenti di molti paesi europei non si estendono oltre la creazione di barriere, fili spinati e supporto della repressione, sia alle frontiere esterne sia all'interno dell'UE. Tutte queste repressioni sono giustificate attraverso il discorso della 'sicurezza'. Respingiamo l'idea della sicurezza, che si alimenta nel razzismo e nella paura.Non vogliamo vivere in un mondo circondato dal filo spinato e dalle mura! Non osserveremo impotentemente le uccisioni e la violenza contro quelli in fuga dalla guerra che cercano una vita migliore. Una politica neocolonialista della gestione delle frontiere e un prodotto diretto delle politiche dell'UE e degli Stati membri che non si assumono la responsabilita di creare le condizioni e di approfondire i conflitti nella zona del Mediterraneo, costringendo cosi migliaia di persone alla migrazione.

Per i media l'argomento dei migranti e interessante, ma la loro concentrazione sulla questione dei trafficanti, rischi per la sicurezza, le quote, alloggi e altri aspetti economici lascia in bocca un sapore amaro. L'effetto di tutto cio ha aperto la porta al populismo e al razzismo. Il discorso dominante evidenzia troppo spesso le storie personali delle "vittime" e non un quadro strutturale che incoraggi il contenimento della migrazione e che renda difficile il movimento in generale.

Ma come sappiamo i confini sono in continuo mutamento. Piuttosto vorremmo vedere che non esistessero. I confini provano a creare solo una "campana di vetro", mentre i migranti sono gia alla ricerca di nuove rotte, senza barriere fisiche né mentali. Cio significa che i confini non sono imbattibili. Nessuna recinzione puo fermare la volonta, la forza la speranza e l'impegno per la liberta di movimento e di vita.
La "campana di vetro" ci soffoca. Anche noi facciamo parte di questa storia. E vogliamo dividere le nostre citta e i nostri paesi con tutti! Nessun corpo merita gas lacrimogeno e granate. Il movimento e l'abbattimento delle frontiere sono la strada verso la liberta. A differenza dei governi dell'Unione europea possiamo dire solo: un mondo senza confini, avanti cosi. Molte persone pensano che i migranti sarete un problema, ma noi sappiamo che vi arrangerete al meglio, e che ci arricchirete.


Ci opponiamo fortemente alle politiche della migrazione e alle pratiche dell’UE e dei suoi Stati membri e a tutte le narrazioni esclusiviste che s’ispirano al sedimento degli Stati nazionali. Insieme possiamo crearci una vita migliore. Invece di ostacolare i migranti vogliamo la liberta di movimento per tutti. Invece della politica d'asilo vigente vogliano il diritto di soggiorno per tutti. Invece di un costante controllo interno abbiamo bisogno di rotte sicure per tutti. Invece di vivere in condizioni di costante crisi possiamo costruire insieme una vita gioiosa.

Percio ti chiediamo di unirti a una marcia antirazzista che si terra il 9 settembre a Lubiana. Ci incontreremo alle 17.00 in Piazza Prešeren. Sappiamo che ci tieni. Mostra che non sei razzista e xenofobo e che il mondo dei mondi molteplici e possibile!

Neanche i confini ci fermeranno!
Fronte Antirazzista Senza Frontiere

Lubiana, 31 agosto 2015

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.