MOČ JE NAŠA - NASILJU SE DAN KRAJŠA

za 8. marec nadaljujemo tradicijo naših (trans)sester, ki so konec 70ih s pohodi ponoči nasprotovale spolnemu nasilju in posilstvom žlinta oseb. po seriji umorov v t.i. angliji so oblasti ženskam* ukazale, naj ponoči ostajajo doma - diskurz “za naše dobro” še predobro poznamo tudi danes. feministične skupine so na dekret odgovorile z demonstracijami v nočnih urah v javnem prostoru, ki naj bi bil za ženske* nevaren.

vedno znova poslušamo o tem, da naj se zaščitimo preden gremo zvečer od doma, se bolj oblečemo, pripravimo solzilec, ne odlagamo svoje pijače. kje je diskurz, ki preprečuje, da nas tipi tretirajo kot objekte svojega poželenja, ki spoštuje (med)osebne meje, ki spodbuja prevzemanje odgovornosti namesto opravičevanja le te in s tem prenašanje občutka krivde iz povzročiteljev na osebe, deležne nasilja. odgovornosti za nasilje ne nosimo me same. povzročitelj je patriarhat.

nista javni prostor in noč tista, ki bi nujno ogrožala varnost žensk* - nasilje doživljamo ob vseh urah dneva tako v javnem prostoru kot v 'udobju' zasebnosti. v lastne domove priklenjene ženske* se moramo ukloniti volji svojih partnerjev in patriarhata. naš upor je kaznovan z družinskim nasiljem, večno zaprt za štirimi stenami – razen, kadar policija odkrije truplo, ko nasilja ni moč več spregledati, takrat gre za eksces, izolirano tragedijo, ne pa produkt sistemskega nasilja. femicidi so vrh ledene gore seksističnega nasilja, ki vzdržuje patriarhalni sistem in kateremu so naša telesa izpostavljena vsakodnevno: utišanje, zasmehovanje, razvrednotenje, nadzorovanje, žaljenje, poniževanje, ustrahovanje, izsiljevanje, grožnje, zapiranje, pretepanje, posilstvo, mučenje, umor.

seksistično nasilje je orožje patriarhata - spolno nasilje, nadlegovanje in posilstvo se vedno znova izkaže kot uporabno sredstvo utišanja, ponižanja in podrejanja. samooklicani branitelji patriarhata z grožnjo spolnega nasilja skrbijo za ohranjanje struktur moči na vseh sferah naših življenj - v partnerskih odnosih, na ulicah, kulturniških, univerzitetnih in poslovnih krogih, na delovnem mestu. Oblastniške strukture posilstvo uporabljajo kot disciplinski mehanizem in kot legitimno taktiko podrejanja v vojnah, še enem produktu patriarhalnega ustroja sveta. avtoritarni patriarhalni državni sistem s svojo policijo in sodišči, ki poustvarja viktimizacijo, krivi preživele in vzdržuje obstoječe stanje, jasno dokazuje, da se seksistično nasilje izplača.

patriarhat z nasiljem nad našimi telesi vzdržuje binarnost spolov in izvaja razpršeni nadzor, ki pritiska na vsa telesa, da ostajajo znotraj pripisanega spola in normativne (hetero)seksualnosti. Fašistični diskurz, ki je zadnja leta glavno grožnjo obstoječemu belemu krščanskemu patriarhalnemu redu videl v barbarskem migrantu, ki bo vzel naše službe in posilil naše ženske*, zdaj v vlogo sovražnikov postavlja queer osebe, ki bodo pokvarile njihove otroke - če s tem mislijo, da se bomo borile proti nasilju cis-heteronormativnosti in se zavzemale za to, da so njihovi otroci deležni ljubezni, skrbi in sprejemanja ne glede na njihovo spolno usmerjenost, identiteto in izraz, je njihov strah povsem upravičen.

ob tem ne pozabljamo, da smo zatirane na različne načine. ne pozabljamo na sestre zaprte v totalnih institucijah, brez papirjev, brezdomne, kriminalizirane zaradi spolnega dela. žalujemo za vsako sestro, umorjeno s strani kapitalističnega, patriarhalnega in rasističnega sistema. Naš boj je v solidarnosti z vsemi zatiranimi, proti obstoječemu redu. Nobena ni svobodna, dokler nismo svobodne vse.

zavzemale bomo ulice, javni prostor, in se bomo ustavile šele, ko bomo vse lahko hodile po ulicah brez strahu catcallinga, spolnega nadlegovanja in nasilja. zoperstavljale se bomo vsakim klerofašističnim poskusom napadov na naše reproduktivne pravice - splav je pravica, ki je bila izborjena in ne bomo dopustile, da bi nam bila odvzeta.

ne bomo se pustile ustrahovati, ne potrebujemo policije in sodišč, da ukrepajo takrat, ko smo že pretepene, posiljene in umorjene - same si bomo izborile svojo moč in ugriznile nazaj. gradile bomo transfeministično sestrstvo saj vemo, da varnost lahko nudimo le druga drugi - ne varuje nas policija, varnost je v sestrstvu!

nazaj si bomo vzele naše noči in naše ulice in naše domove in naša telesa! naše pesti ne bodo tiho! 8. marca bomo zasedle ulice ljubljane, se vidimo ob 20:00 na metelkovi!

tako v ljubljani, kot po svetu, smrt patriarhatu, stop nasilju!

respect my existence or expect my resistance

alerta feminista!

ACAB

ženske* = žlinta osebe (ženske, lezbijke, interspolne, nebinarne, transspolne osebe)


**** eng ****


THE POWER IS OURS - RECLAIM THE NIGHT

for the 8th of march, we continue the tradition of our (trans)sisters who, at the end of the 1970s, marched at night against sexual violence and rape of flinta people. after a series of murders in the so called england, the authorities ordered women* to stay at home at night – a discourse "for our own good" we know all too well today. feminist groups responded to the decree by demonstrating at night in the public space that was supposedly dangerous for women*.

we hear over and over again about protecting ourselves before we leave the house at night, covering up, preparing pepper spray, not putting down our drinks. where is the discourse that prevents guys from treating us as objects of their desire, that respects (inter)personal boundaries, that encourages taking responsibility instead of justifying violence, and thus shifting the sense of guilt from the perpetrators to the victims/survivoirs of violence. the responsibility for the violence never lies with us, the active perpetrator is the patriarchy!

it is not the public space and the night that necessarily threaten women*'s safety - we experience violence at all hours of the day, both in the public space and in the 'comfort' of our private lives. women* chained in their own homes must submit to the will of their partners and the patriarchy. our rebellion is punished by domestic violence, forever locked behind four walls - except when the police discover a body, then the violence can no longer be ignored, then it is an excess, an isolated family tragedy, not a product of systemic violence. Femicides are the tip of the iceberg of the sexist violence that sustains the patriarchal system and to which our bodies are subjected every day: silencing, ridiculing, degrading, controlling, insulting, stalking humiliating, intimidating, bullying, blackmailing, threatening, imprisoning, beating, raping, torturing, murdering.

sexist violence is a weapon of patriarchy - sexual violence, harassment and rape prove time and time again to be a means of silencing, humiliating and controling. the self-appointed defenders of patriarchy use the threat of sexual violence to perpetuate power structures in all spheres of our lives - in partner relationships, on the streets, in the cultural, academic and business spheres, in the workplace. Power structures use rape as a disciplinary mechanism and as a legitimate weapon in wars, another product of the patriarchal structure of the world. the authoritarian patriarchal state system, with its police and courts that recreate victimisation, blame survivors and maintain the status quo.

patriarchy maintains the gender binary through violence against our bodies, imposing control that pressures all bodies to stay within their assigned gender and normativity of (hetero)sexuality. the fascist discourse, (which in recent years has seen the main threat to the white christian patriarchal order in the barbaric migrant who will take our jobs and rape our women*), now casts queer people as the enemy, who will corrupt their children - if by this they mean that we will fight against the violence of cis-heteronormativity and advocate for their children to be loved, cared for and accepted regardless of their sexual orientation, identity and expression, their fear is entirely justified.

we are not forgetting that we are oppressed in many ways. we remember sisters imprisoned in total institutions, without papers, homeless, criminalized for sex work. we mourn every sister murdered by a capitalist, patriarchal and racist system. our struggle is in solidarity with all the oppressed, against the existing order. no one is free until all of us are free.

we will occupy the streets, the public space, and we will only stop when we can all walk the streets without fear of catcalling, sexual harassment and violence. we will resist any and all clerofascist attempts to attack our reproductive rights - abortion is a right that has been fought for and we will not allow it to be taken away.

we will not be intimidated, we do not need the police and the courts to act when we have already been beaten, raped and murdered - we will fight for our own power and bite back. we will build a transfeminist sisterhood because we know that only we can provide security to each other - police does not protect me, my trans-sisters do!

We will take back our nights and our streets and our homes and our bodies! our fists will not be silent! on march 8th we will take over the streets of ljubljana, see you at 20:00 on metelkova!

in ljubljana and around the world, death to patriarchy, stop the violence!

respect my existence or expect my resistance

alerta feminista!

ACAB

women* = flinta (female, lesbian, intersex, non-binary, trans, agender)

 

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.