(eng below)


SLOVO Komunal.orgKomunal je nastal nekje med 15o in mariborsko vstaja ter našel svoje mesto v ustvarjanju, objavljanju in distribuciji video, avdio in tekstovnih vsebin s tovariši_cami in kolektivi v naši regiji in po svetu. Skupaj smo v več kot desetih letih naredili veliko: se učili in rasli kot kolektiv in kot posamezniki.

Kot pa ste morda opazili, je kolektiv Komunal.org že nekaj časa neaktiven. Razlogi za to so pri vsakem od nas drugačni. Zato se v izjavi ne bomo spuščali v težave in izzive, s katerimi smo se, tako posamezno kot kolektivno soočali v internih in v širše gibanjskih dinamikah ter v luči represije. Vse to in ob pritiskih samoprodaje na trgu dela, smo sklenili, da je čas, da javno razglasimo konec tega projekta Komunal.org kot političnega subjekta in medijskega kolektiva.

Kaj torej sledi? Odločili smo se, da se bomo potrudili ohraniti dostopnost do vsega objavljenega gradiva in ohranili stran komunal.org. Člani kolektiva bomo šli naprej v razvijanju drugih projektov vendar ostajamo povezani. Ševedno razmišljamo o tem, kako bomo zagotovili varno in odgovorno hrambo vseh teh skupnih spominov.

Delo, ki smo ga opravili kot medijski kolektiv znotraj gibanja, se nam še vedno zdi zelo pomembno, saj prispeva k agendi političnih gibanj razbijanja hegemonskega narativa države in kapitala. Pri gradnji gibanj, njegovih struktur in upora se nam zdi vloga podob in besed izredno pomembna. Verjamemo, da je naše delo prispevalo tudi h krepitvi notranje volje in moči. Gre za eno od orodij, s katerim se v radikalno levih krogih lahko potdimo, da smo na svoje delo, prizadevanja in majhne zmage, ki jih dosegamo na naši dolgi poti za pravičnost in svobod vseh, tudi ponosni. Tako oblikujemo svoje zgodbe, ohranjamo nadzor nad diskurzom, ko država in fašisti v javnost potiskajo radikalno drugačen in izključujoč diskurz. Zato upamo, da se bo iskra, ki se je v zadnjem desetletju ohranjala prek Komunal.org, nadaljevala nekje drugje v novi obliki.

Z globoko ljubeznijo do vseh, ki se ne predajo: vidimo se na barikadah.


+++++++++ENG+++++++++++


 
GOODBYA Komunal.org


Komunal was formed somewhere between 15o and the Maribor uprisings, and found it's place producing, publishing, and distributing video, audio, and written material with comrades and collectives around our region and across the world. Together, we did a lot in 10+ years, we learned and grew together as a collective and as individuals.


As you may have noticed the collective has been inactive for some time now. The reasons for this are very different for each of us. Because of this, the statement will not go into the difficulties and challenges we faced, individually and collectively in everything from internal and movement dynamics, to external repression. Along with this and the pressures of selling ourselves on the market we reached the conclusion that it is time we publicly proclaim the end of this the project Komunal as political subject and media collective.

What next, then? We decided to make an effort to keep all the published material accessible and preserve the page komunal.org. The members of the collective are all pursuing different projects, but remain connected and will be considering how best to ensure all these moments are preserved safely and responsibly.

We still consider the work that we did as a media collective from within the movement as very important as it contributes to the political movements' agenda of breaking the hegemonic state and capital narrative. In our view we cannot emphasise enough the importance of images and words in building movements, structures,and rebellions. We believe our work contributed also to strengthen the will and the power within. It is one of the tools to reafirm ourself within the radical left movments, to be also proud of our work, efforts and small victories we achive on our long path to justice and freedom for all. This is how we frame our own narratives, maintain control of the discourse when the State and the fascists push a radically different, and exclusionary, discourse into the mainstream. As such we hope to see the spark that was maintained through Komunal for the past decade continue in a new form.

With deep love for all who fight the good fight: see you on the barricades..

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.