2. novembra 2016 smo pred policijsko postajo Izola izrazili našo jezo zaradi policjskega nasilja, ki so mu bili v zadnjem času izpostavljeni uporabniki avtonomnega prostora Argo. 

On the 2nd Nov. 2016 we expresed our anger in front of the police station Izola towards the police violence that users of autonomous space ARgo were facing recently.

Poglej video!

[English and Italian below]

SLABA BANKA z IZOLSKO POLICIJO brutalno nad aktiviste Avtonomne cone Argo

Po več dneh nadlegovanja, obiskov policije, kriminalistov in groženj uperjenih na skupnost avtonomnega prostora Argo je danes prišlo do kulminacije dogodkov.Danes, dne 28.10. 2016 se je nedolžna pot po vodo dveh članov kolektiva spremenila v policijsko izživljanje in tiranijo oblasti. Okrog trinajste ure sta člana kolektiva hotela poskrbet za zaloge vode v prostoru, ki ga te dni obiskuje čedalje več ljudi, tudi zaradi prej omenjenih prritiskov in napovedanim evikcijam.

Namesto da bi se v miru odžejali smo se morali dodobra nasititi nasilja, zmerjanja in groženj.

Dva člana kolektiva sta resno poškodovana: eden bo mogel vsaj to noč preživeti v bolnišnici zaradi poškodb glave, drugi se tekom tega večera še vedno nahaja na obravnavanju glede notranjih krvavitev.
Policisti in kriminalista v civilu (ki sta že nekaj ur pred tem probala nasilno vstopiti v zaprt prostor) so na poti iz marine v Argo prvo začela obravnavati enega od članov kolektiva, kateri je dogodek tudi snemal s telefonom. Pod pretvezo da naj bi spraznil žepe so ga usmerili k malo oddaljenim stopničkam, kjer so mu na silo ukradli telefon iz rok in ga takoj brez razloga tudi fizično napadli. Zbili so ga na tla, mu zvijali roke in ga držali na tleh. Eden od kriminalistov mu je močno stopal po trebuhu kljub krikom bolečine in prošnjam naj neha, tega ni storil. Nato so ga obrnili, mu s kolenom stali na hrbtu in ga vklenili. Pri tem se je drugi fant, ki je to vse videl, mirno skušal približati in je napadalcem rekel naj prenehajo z mučenjem. Policisti so fanta takoj napadli, policist ga je nasilno odrinil ter ga zrušil na tla. Vklenili so ga in kljub temu, da je trdil da se ne upira, mu je eden od kriminalistov močno s kolenom pritisnil na vrat. Zaradi bolečin in razbite arkade, iz katere je krvavel, je zaprosil za takojšnjo medicinsko pomoč, katero so policisti zavrnili. Kasneje so mu na policijski postaji vročili plačilni nalog za skoraj 1000 evrov. Drugega fanta so poškodovanega na licu mesta izpustili, brez da bi mu ponudili zdravniško pomoč. Napisali so mu plačilni nalog za več kot 300 evrov. Noben od njiju ni bil uradno aretiran.

Vse informacije in tudi priče dogodkov kažejo na ilegalen napad policije na ljudi, ki so se zadrževali na prostoru Avtonomne cone Argo. Jasno je da je Argo postal vadbišče za nove nasilne oprijeme policije do uporabnikov avtonomnih prostorov. Danes so si probali privoščiti to, kar si drugje v Sloveniji še niso upali. Moramo poudariti da so prostori Arga propadali več kot 10letje, in da so bili v preteklosti lokalno znan prostor za uživanje drog.

NE eno ne drugo oblasti ni motilo dokler se v Argo ni začelo politično organiziranje in kulturni program, ter samoorganizirana sanacija propadlih, spomeniško zaščitenih objektov.

Avtonomna cona Argo pa ne glede na današnje napade deluje naprej z svojim programom. Trudili se bomo naprej odpirati prostor za svobodno delovanje in mišljenje, ne glede na zlome in krvavitve.

Na barikadah, tu smo!
Kolektiv Argo, Izola

 

“Bad bank” and Izola/Isola police brutally against the activists of Autonomous zone Argo

The events  in Izola/Isola culminated today after several days of harassment in the form of unprovoked visits of the police and criminal police officers during which they verbally  threatened the community of autonomous space Argo. Today 28th October 2016 two members of the collective went for an innocent walk to bring water and instead were subjected to violent harassment from the police officers – a real case of tyranny of power. It all happened at around 1pm when two people wanted to bring water supplies for the place that is the last fed days being frequented by more and more people, also in response to these pressures and threats with eviction.


But instead of water to clench our thirst we were served with an abundant dose of violence, name-calling and threats. Two members of the collective are seriously injured: one will have to spend the night in the hospital because of head injures, the other is at the moment of writing also still in the hospital and is under strict observation due to suspicion of internal bleeding.


On the pathway from marina to Argo in the centre of town two uniformed police and two criminal police officers in plain clothes (the latter two had tried to enter Argo by using violence hours earlier) met one of the collective members and started a procedure with him. He recorded the encounter with the cell phone. Under pretense that he would have to empty his pockets the police led him towards a straicase a bit further from the initial spot of contact. There they stole his cell phone from his hands and then attacked him physically without any immediate reason. They threw him to the floor, twisted arms behind his back and held him to the ground. One of the criminal police officers stumped heavily with his boot in the abdomen area and despite screams of pain and the request that they should stop doing it, the police did not stop. After they turned him around, still pressing towards the ground with knee in the back and held him in this position. While this was happening the other member of Argo collective that saw everything tried to come closer and said to the attackers to stop with the torture. Police officers immediately attacked the guy, he was pushed violently away by one of them and then pushed to the ground. Then they handcuffed him and despite clearly saying that he is not resisting, one of the criminal police officers used strong force to push with knee against his neck. Because of the pain and cuts on the forehad from which he was bleeding, he asked for immediate medical assistance which the police rejected. Afterwards on the police station he was issued with a ticket for almost 1000 euro. The other guy was left injured on the spot without any medical assistance being applied. He too was left with a ticket for more than 300 euro. None was formally arrested.


All the information and statements of the witnesses point to the illegal attack of the police on the people that were present in the area of autonomous zone Argo. It is clear that Argo has become a training ground where the police is testing new violent measures against the autonomous spaces. Today they tried to do what they had not dared to do elsewhere in Slovenia. Until now. At this point we need  once again to point out that premises of Argo were left to rot for more than a decade and it was locally widely known as a place frequented by drug users. Neither the first nor the second did not bother the authorities. The problem for them started when Argo became the site of political organizing, a venue for cultural program and when self-organized attempts to renovate the building were undertaken. The building itself was totally devastated, but is also under legal protection as a cultural monument.

 

Despite the attack today Autonomous zone Argo is carrying on with its program. We will try to continue to open the space for libertarian activity and reflection, regardless of all the broken bones and bleedings.

We are on the barricades, we are here!


Argo Collective, Izola/Isola

 

[Italian]

La Slaba Banka con la polizia di Izola attacca gli attivisti della Zona Autonoma Argo

 

Dopo diversi giorni di molestie, visite da parte della polizia, criminalità e minacce rivolte alla comunità dello Spazio autonomo/autogestito Argo, oggi si è arrivati al culmine degli eventi. Oggi, 28.10.2016, l'innocuo percorso per portare l'acqua di due membri del collettivo si è trasformato in una provocazione da parte della polizia e della tirannia del potere. Attorno le ore 13 i membri del collettivo volevano rinnovare le scorte d'acqua dello spazio, che è frequentato via via da un maggior numero di persone, anche per le pressioni menzionate e per l'annunciato sgombero. Anziché dissetarci in tranquillità ci è toccato saziarci ben bene della violenza, degli insulti e delle minacce. Due membri del collettivo riportano seri danni: uno dovrà passare almeno questa notte in ospedale a causa di danni alla testa, l'altro si trova ancora in serata sotto osservazione a causa di sospette emorragie interne. I poliziotti (in divisa e in borghese e che già qualche ora prima hanno provato ad introdursi forzatamente all'argo) sulla strada dal litorale ad Argo prima hanno iniziato a fermare un membro del collettivo, il quale ha filmato con il cellulare l'accaduto. Con il pretesto di fargli svuotare le tasche lo hanno indirizzato verso una scalinata un po' più lontana dove con la forza gli hanno strappato il telefono dalle mani e subito senza motivazione l'hanno aggredito fisicamente. L'hanno gettato a terra, torto le braccia e tenuto a terra. Uno dei criminali l'ha fortemente pestato con un piede sulla pancia e nonostante le urla di dolore e la richiesta di smettere, non ha smesso. Al che l'hanno girato, bloccandolo con un ginocchio sulla schiena, e ammanettato. A questo punto l'altro compagno, che ha visto tutto ciò, ha tentato di avvicinarsi con calma dicendo agli aggressori di smettere di torturarlo. I poliziotti l'hanno subito aggredito spingendolo con violenza a terra. L'hanno arrestato e nonostante affermasse di non opporre alcuna resistenza, uno dei criminali gli ha premuto forte il collo con un ginocchio. A causa dei dolori e dell'arcata rotta, dalla quale sanguinava, ha richiesto un immediato intervento medico, che i poliziotti hanno rifiutato. Più tardi nella stazione di polizia l'hanno multato di quasi 1000 euro. L'altro ragazzo ferito è stato rilasciato sul posto, senza offrirgli assistenza medica. Inoltre gli hanno prescritto una multa di più di 300 euro. Nessuno dei due è stato formalmente fermato/arrestato. Tutte le informazioni e le testimonianze mostrano un'aggressione illegale da parte della polizia a carico di persone che si intrattenevano nello spazio della Zona autonoma Argo. E' chiaro che Argo è diventato un nuovo luogo di richiamo per la violenza della polizia verso i fruitori degli spazi autonomi. Oggi si sono permessi di provare ciò che altrove in Slovenia ancora non si sono permessi. Dobbiamo sottolineare che gli spazi di Argo erano in  ecadenza da più di 10 anni e che in passato è stato localmente conosciuto come luogo di assunzioni di droghe pesanti. La cosa non ha infastidito né una né l'altra autorità, finché Argo non ha incominciato ad organizzare un programma politico e culturale e in modo autogestito a sanare la decadenza degli stabili tutelati a monumento.

La Zona autonoma Argo nonostante le odierne aggressioni lavora imperterrita al suo programma. Ci impegneremo a continuare ad aprire lo spazio per l'attività e il pensiero libero, nonostante le fratture e i sanguinamenti.

Ci vediamo sulle barricate, noi ci siamo!

Il collettivo Argo, Izola

Poglej video!

V nedeljo 9.10.2016 smo se oglasili v Sokolcu, avtonomni kulturni coni v Novem mestu, ki ji Mestna občina NM in njen župan Macedoni grozila z izpraznitvijo.
Z uporabnikoma AKC Sokolc smo se pogovarjali o njihovem 10-letnem delovanju v teh prostorih, o vsej energiji, ki so jo investirali v njihovo obnovo in o entuziazmu, ki poganja ustvarjanje dodatnih kulturnih vsebin z velikim pomenom za lokalno okolje in strogo stoji na temeljih neprofitne logike.

Sunday 9th October 2016 we dropped at Sokolc, an autonomous cultural zone in Novo mesto that is currently under threat of eviction pursued by the municipality of Novo mesto and its mayor Macedoni.
We spoke with the users of AKC Sokolc about their 10-years-long engagement with this place, about all the energy that has been invested in it and about the enthusiasm that is driving the creation of an additional and important cultural content in the local environment, all in strict adherence to non-profit logic.

Poglej video!

V Zagorju bo v soboto, 15. oktobra 2016, potekal jubilejni, že peti zaporedni samoorganizirani antifašistični nogometni turnir Brcnimo rasizem. Turnir bo potekal na že standardni lokaciji – igrišče Proletarec ob Mladinskem centru Zagorje.

Dogodek je del širše pobude Brcnimo rasizem, katere namen je kolektivno zavrniti sovraštvo in izključevanja ter zgraditi solidarnost med ljudmi in skupnost radikalne enakosti. Gre za odprt prostor, ki zavrača rasizem, seksizem, homofobijo, nacionalizme in vse druge oblike diskriminacije.


Nogomet kot skupinski šport zahteva komunikacijo in sodelovanje med posamezniki. V nogometu ne obstaja individualni uspeh, ki bi ga lahko ločili od celotnega moštva, temveč je potrebno za to delo celotne ekipe. Ekipa je močna toliko, kot so sposobni in kreativni posamezni igralci ter kolikor so ti posamezniki zmožni kombinirati različne sposobnosti in sodelovati z ostalimi v kolektivu. Nogomet je tako tudi dobra priložnost za vajo in eksperimentiranje z individualno svobodo in družbeno odgovornostjo, saj se je včasih potrebno izpostaviti, spet drugič pa držati nazaj, da bi bila naša ekipa uspešna.

V današnji družbi smo priča vedno bolj pogostim, hitrejšim spremembam. Te spremembe so za marsikoga prevelik zalogaj, zato se ljudje zatekajo k sovraštvu kot odgovoru, ki ponuja navidezno varnost in konzervativen odgovor na novo realnost sveta. Sovraštvo in ksenofobnost do različnih (novih) pojavov v družbi sta pogosto plod nepoznavanja, zato je v boju za odprto in strpno družbo pomembno, da v praksi pokažemo, kaj zares te neznanke pomenijo. Za to obstaja več različnih poti in možnosti in ena izmed njih je zaradi skupinskega duha in logike igre ravno nogomet.

--------------------------------

:: PROGRAM ::

[ ČETRTEK, 13. oktober 2016]
@Dnevni center, Mladinski center Zagorje

- VEGEKUHNA

[ PETEK, 14. oktober 2016 ]
@Mala hala, Mladinski center Zagorje

- ŽREB TEKMOVANJA
- TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU

[ SOBOTA, 15. oktober 2016 ]
@igrišče Proletarec, Zagorje

- NOGOMETNI TURNIR
Predtekmovanje po skupinah (4 skupin po 3 ekipe, v nadaljevanje napreduje prvouvrščena ekipa v skupini), četrtfinale, polfinale, finale.

- HRANA, NE OROŽJE!

- IZDELOVANJE PRIPONK, NAMIZNI NOGOMET, DJ PROGRAM…

Ker je turnir samoorganiziran in namenjen skupnosti, vas pozivamo, da se pridružite organizaciji dogodka. Kakršnekoli ideje in pomoč so več kot dobrodošle!


:: PRIJAVE ::

se bodo odprle v sredo, 28. septembra, ter trajajo do zapolnitve mest. Zaradi logistike je število prijavljenih ekip letos ponovno omejeno na maksimalno 12! Zato svetujemo, da prijavo ekipe opravijo čimprej.

Svojo ekipo (vsaj 4+1) prijavite z mailom na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

- Ekipa mora šteti vsaj 4 igralce + vratar.

- Posamezna tekma traja 2 x 10 min, finale pa 2 x 15 min.

- Pokal za prve tri ekipe, najboljšega strelca ter vratarja.

- Priznanja za vse sodelujoče ekipe.

- Na turnirju bo poskrbljeno za brezalkoholno osvežitev in vegetarijanski topli obrok.

- Ekipe naprošamo, da so na prizorišču vsaj pol ure pred njihovo prvo tekmo.


Soorganizirajo: Mladinski Center Zagorje, Organizirana skupnost anarhistov Zasavje (Osa Zasavje)

:: KONTAKT ::
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. /// Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

PORUŠIM ZIDOVE SOVRAŠTVA, ZGRADIMO MOSTOVE PRIJATELJSTVA!

Poglej video

Poziv argo skupnosti:

Stavbe bivše tovarne smo različni ljudje zasedli z namenom, da bi jih ponovno oživeli. V njih razvijamo avtonomne,neodvisne, kulturne,socialne in družbene vsebine ter bivalne prostore.v Izoli ni prostorov kjer bi lahko ljudje avtonomno svobodno in samoorganizirano delovali.Potreba po tem je zelo močna in zato smo tak prostor vzpostavili.

Stavbe so bile mnoga leta zapuščene nezavarovane vendar DUTB ko bi morala za poslopja skrbeti to ni storila.

Ker so nas vceraj obiskali represivni organi in nam grozili z evikcijo smo postavili barikado.
Po ROGu in Sokolcu sedaj napadajo  ARGO.
Prostorov ne bomo zapustili in se bomo za njih borili!

Pozivamo kolektive in posameznike da se nam pridružijo v boju za avtonomijo.

Poglej video


In this inteview users of autonomus cultural space in Novo mesto elaborate on their relationship with municipality of Novo mesto. At the same time they call out for support in their fight against municipalities plans and in their fight to keep one of the rare autonomous spaces in this country.

Uporabniki Avtonomne Kulturen Cone Sokolc v Novem mestu v intervjuju podrobneje elaborirajo odnos z Mestno občino Novo Mesto. Hkrati pa vse pozivajo, da se jim pridružijo v njihovem uporu proti načrtom MONM in boju za obstanek edenga redkih avtonominh prostorov v tej deželi.

Poglej video

Please READ the statement of asylum seekers from Slovenia.

It does not matter what was the reason for us to leave our homes or where we come from, but we are now in Slovenia and we want to live as a part of the society and the main problems that we are facing are the slowly procedures, the inefficient bureaucracy.

A lot of people are staying here for years, some 10 months or more and we are getting 18 euro per month which we are getting very rarely plus we are not allowed to earn our money by ourselves although we are doctors engineers, students of computer science,
businessmen, economists, workers... but we are not allowed to work here and there is no support or help given to us by the government to teach us the Slovene language or to help us to be a part and continue our life in the Slovenian society.

The ministry of the interior affairs is intentionally slowing down the asylum procedures and because of that a lot of people are leaving Slovenia. In the last two years, every bureaucrat, decision maker, solves only one case per month!!! And only 11% of the asylum applications are solved positively!

People who are waiting, are getting depressed and they do not get a real psychological support. Every day is the same and nothing is changing, all we can do is just to wait, wait, wait... It is the same situation as being in war, we are just waiting for the mercy polit.

Last Thursday, one of our friends was attacked by three neo-nazis in the center of Ljubljana at 10 in the morning. Another guy was hit by car in front of the asylum home in Vic and the police is not solving this as racist attacks. One of the guys was waiting for two hours for the emergency to come, and doctors did not allow us to go inside, just because we are refugees. Everyday we are facing racism on the streets, in the asylum home, and in governmental institutions.

In the asylum home, strict rules are limiting our freedom, the food is not good, no cleaning service, no language courses, they are not helping us with enrolment in the educational system, no medical care except Painkillers. At closed type of institutions like Asylum homes we are deprived of our dignity and self-initiativeness. The racism of security guards makes us uncomfortable, the atmosphere is more like a prison than a place to live. Even if we have not received a status yet, we are not criminals.

When we come to a bank and want to open a bank account, they tell us that they cannot do it for us, because they think we might support terrorism with our money, and this is pure racism.

Special thanks to the slovene health system to send us a young doctor without specialization to practice her medical skills on us.

THE DEMANDS OF THE STRIKE :

1.    Make our asylum procedures faster, do not make us wait forever.
2.    Change the law that is not allowing us to make our money during the long waiting period. Or try by yourselves and come to live in the asylum home with 18 euros per month.
3.    Improve our medical care, make it a proper medical care that will treat us as regular patients and not just give us painkillers for everything.
4.    Evaluate the work of the bureaucracy that is only solving one case per month. Evaluate the number of the negative decisions and the positive solutions that the asylum seekers receive in last year watch their jobs!
5.    Improve the system of learning the Slovene language, help the people to get into the educational system here in Slovenia.
6.    When you get the positive decision, you need to leave the asylum home in 15 days. You must wait for more than one month to get social support and 45 days to get money to rent a place. So there is a month between these 15 days and the 45 days when you only have 18 euros and you cannot afford to rent a place to stay. If you do not have a contract for a place to live, with a permanent address registered, you cannot get the Documents. It is a vicious circle that leaves one alone, without money and without a place to live.
7.    We need a general solution regarding one opening a bank account, because when one wants to do that, the bank does not want to make it, just because you are foreigner. This is racist and it must be solved urgently.
8.    We want free Urbana card for everyone waiting for the asylum. Since we cannot afford to buy it with the 18 euros. Our mobility is important for our integration.
9.    Check the applications of the students from the asylum homes who wanted to enroll to university. No one got his decision yet, because they do not know what to do with people who do not have positive responses yet. The current law does not demand the status to start studying.
10.    Improve the living conditions at asylum homes, we want freedom of movement!
11.We ask you to treat us as human beings! We have dignity and we will not be silent!

We demand NOW to have a meeting with the Minister of Internal Affairs, who is responsible for the lives of asylum seekers and refugees, to talk to us and to start solving and giving answer to all listed demands above.

In Ljubljana, 19.9.2016,
Asylum home Vič,
Cesta v gorice 15

Poglej video

Ljubljana, Socialni center Rog, 16. 10. 2016

Žene u crnom so ženska mirovniška skupina feministično – antimilitaristične orientacije, ki obstaja že 25 let. Sestavljajo jo ženske s področja bivše Jugoslavije, njihov cilj pa je odpiranje tem, povezanih z zločini nad ženskami v času vojne na področju bivše Jugoslavije.

Women in black (Žene u crnom) is women's feminist antimilitarist peace organisation. Women in black celebrated in this (2016) October 25 years anniversary. The constitution of the organisation are women from ex-Yugoslavia area. Their goal is to open the topics that are connected with the crimes against women in the times of war in ex-Yugoslavia area.

Poglej video

The users of autonomous cultural space Sokolac (Novo mesto - Slovenia) give a statement about the municipality threats of eviction.

Izjava uporabnikov AKC Sokolc ob evikcijskih groznjah mestne občine. Vabljeni v Novo mesto, v podporo boju za avtonomne prostore!

poglej video

Deliveroo, one of the most successful upstarts of the gig economy, has become the food delivery counterpart of UBER. The company claims that its drivers are not employees but private contractors. 

Poglej video

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.