Smo spletna stran, ki proizvaja medijske vsebine znotraj družbenih bojev v Sloveniji ter ponuja medijski prostor tudi drugim, ki razvijajo alternativne oziroma v gibanjih utemeljene medije tako v Sloveniji kot drugod. Nismo novinarji, niti ne stremimo k temu, da bi bili. Smo aktivisti, ki se radi igramo z medijskimi orodji. Ta medij bo vedno vpet v boje, ki so skupni, odprti, antifašistični in usmerjeni k naprednim družbenim spremembam, četudi posamezniki ali skupine, ki ga soustvarjajo, izhajajo iz različnih družbenih ozadij.

Ta platforma si prizadeva zagotoviti boljši dostop do vprašanj, dogodkov in perspektiv, ki so v drugih medijih bodisi drugotnega pomena bodisi popolnoma prezrti. Svoje ustvarjanje vidimo kot raziskovanje nevidnih in premalo razumljenih družbenih okoliščin. Medij v tej razsežnosti tako igra kritično vlogo pri odpiranju družbenih konfliktov na način, da izpostavlja družbena protislovja, pa tudi izolacijo, zatiranje, izkoriščanje ter socialno, politično in ekonomsko nepravičnost. Medij je ena od poti, ki smo jo izbrali za razkrivanje razmerij moči in vključevanje v širše družbene debate.

Za doseganje tega cilja na spletni strani komunal.org kombiniramo raznolike medijske oblike. Pišemo, snemamo, fotografiramo, proizvajamo zvočne posnetke ter uporabljamo spletišče, da bi ustvarili platformo, na kateri bi lahko zbirali materiale, ki drugje nimajo možnosti objave. S tovrstnim sodelovanjem stremimo k razvijanju skupne analize ter skupnega dela. Če želite prispevati medijske vsebine ali kako drugače sodelovati v projektu, pišite na elektronski naslov: info[at]komunal.org.


We are a site that produce media from within social struggles in Slovenia and provide space for others producing alternative and movement based media in Slovenia and elsewhere. We are not journalists, nor do we aspire to be journalists, we are activists who like playing with media tools. Other people and groups participating will have different social positions, but media here will always be from struggles that are common, open, anti-fascist and oriented towards progressive social change.

Our platform is an attempt to provide better access to issues, events and perspectives ignored by other media. We see our production as research into invisible and misunderstood social conditions. Media in this capacity plays a critical role in opening social conflicts by exposing social contradictions and isolation, oppressions, exploitations and social, political and economic injustice. Media is one way we chose to speak truth to power and engage in social debate.

Our website, komunal.org, combines different media forms to achieve this aim. We write, film, take pictures, make audio recordings and use cyber space to create a platform for collecting material with few other visible forums. In this collaboration we aim for the development of common analysis and the commonalization of our labour. To contribute media and collaborate in the project, email info[at]komunal.org

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.