[eng below]

V sledeči izjavi zavračamo in obsojamo medijski linč nad anarhistkami_i iz A-Infoshopa z AKC Metelkove, ki se dogaja v zadnjem tednu s strani posamičnih levoliberalnih intelektualk_cev iz bivše ekipe Second Home. Uporabnice_ki prostora A-Infoshop so se odzvale_i na poziv samih Rogovk_cev, ki so sprejele_i odločitev, da se prostor The Vampire (ex. Second Home) zaradi eskalacije nasilja zapre. Na dvorišču so bile_i med dogajanjem tako prisotne_i, nikakor pa niso z ničemer posegale_i v avtonomno odločitev dela rogovske skupnosti o zaprtju prostora The Vampire. Navsezadnje pa za poskusi diskreditacije anarhistk_ov stoji nelagodje ekipe Second Home ob naslavljanju hierarhij, dominacije in nasilnih mehanizmov na katerih se je vzpostavil in deloval kolektiv - kar se je kazalo tudi v otepanju odgovornosti ekipe Second Home za skupnostno reševanje problemov v Rogu.

Bivša ekipa Second Home načrtno poimensko izpostavlja anarhistke_e iz A-Infoshopa in poziva k njihovemu linču po skupnostnih elektronskih listah in socialnih omrežjih. Izjave o zamaskirancih spominjajo na protivstajniško desničarsko poročanje iz časa vstaj 2012/13, ko se je v protestniškem vrenju poskušalo z enakimi mehanizmi ustvariti dve navidezni skupini, na eni strani mirne zaskrbljene državljanke_e na drugi pa nasilne zamaskiranke_ce. Prav tako priklicuje v spomin repenčenje Vinka Gorenaka o zamaskirancih, ko se je pozimi 2016 uspešno preprečilo nacifašistom, da bi po protimigrantskem shodu prišli do izpostave azilnega doma na Kotnikovi, kjer so nastanjene_i migrantke_i.

Poleg teh obrekovanj so uporabnice_ki iz prostora A-Infoshop deležne_i načrtne diskreditacije s širjenjem manipulacij in laži o tem, da naj bi “deložirali oz. pomagali deložirati” domnevno “samoorganizirano migrantsko skupnost iz Second Home”. (O poteku dejanskih dogodkov se je skupina uporabnic_kov iz AT Rog že izjasnila v izjavi dne 24.4.2018 (ODGOVOR NA IZJAVO SECOND HOME).

Da je skupina Second Home ves čas manipulirala s svojimi izjavami, kaže tudi to, da je zdaj, ko je javnost prejela drugačne in konkretne razjasnitve dogodkov, spremenila svojo naracijo. Iz prvotne verzije, po kateri so bile_i uporabnice_ki prostora A-Infoshop zgolj “pomagači pri deložaciji in izgonu migrantov ter migrantk”, zdaj širijo verzijo, da naj bi bili “anarhisti in anarhistke tisti, ki so iniciirali in orkestrirali celotne dogodke”. S tem uporabnice_ke Avtonomne Tovarne Rog postavljajo v vlogo nemočnih in zmanipuliranih žrtev te domnevne zarote (odrekajo Rogovkam_cem avtonomijo) ter skušajo graditi lažno solidarnost z Rogovkami_ci. Hkrati to kaže odtujenost analize ekipe Second Home od stanja na terenu, saj je bila odločitev za zaprtje prostora The Vampire, kot smo že zapisale_i, sprejeta s strani uporabnic_kov Roga.

Cilj oseb iz bivšega Second Home je s tem širiti paranojo in sproducirati stanje krize v avtonomnih prostorih Roga in Metelkove, zlomiti solidarnost med kolektivi, ki so dobro sodelovali in gradili pomembne politične in skupnostne projekte, ter preusmeriti pozornost javnosti stran od dejanskega dogajanja in lastnega problematičnega početja. Namen tovrstnih izjav je ob tem diskreditirati anarhistično gibanje kot politično gibanje in skupino, ki že vrsto let odločilno prispeva k političnemu aktivističnemu organiziranju v javnem prostoru ter k ohranjanju in reflektiranju avtonomije in antiavtoritarnega delovanja v skvotih in ostalih avtonomnih prostorih na lokalni, regionalni in mednarodni ravni.

Hkrati levoliberalne_i intelektualke_ci iz Second Home izvajajo še osebno maščevanje nad osebami in skupinami, ki so si v preteklosti drznile_i preizprašati njihovo izrazito hierarhično in avtoritarno delovanje ter poblagovljenje migrantk_ov za lastne ekonomske in politične interese. Na povsem enak način, vendar nikoli v takem obsegu kot zdaj, se je anarhistke_e iz A-Infoshopa poskušalo javno in v rogovski skupnosti že večkrat diskreditirati v preteklih letih. Najbolj očitno pred dvema letoma, po tem ko so Rogovke_ce solidarnostno podprle_i pri obrambi Roga junija 2016 ob napadu s strani Mestne občine Ljubljana ter kasneje, ko so skupaj z Rogovkami_ci skušale_i najti skupnostne odgovore na pojave hierarhij in nasilje tako na Metelkovi kot v Rogu. Nasprotno pa je skupina Second Home v Rogu vodila predvsem igro moči in nadvlade ter zanikala, prikrivala in izvajala spolno, psihično ter fizično nasilje, na skupščinah pa sabotirala skupnostno reševanje problemov.

Second Home z diskreditacijo A-Infoshopa in anarhističnega gibanja poskuša destabilizirati to samoorganizirano skupnost in avtonomijo Roga, z logiko dominacije nastopa proti načelom antiavtoritarnosti ter si z manipuliranjem prizadeva vsiliti lastno interpretacijo dogodkov v Rogu, v katerem niso prisotne_i že nekaj časa. Ne dovolimo jim, da bodo pri tem uspešne_i.

Po naših izkušnjah so bili anarhistke_i iz A-Infoshopa, poleg skupin iz drugih skvotov, v dosedanjih napadih nacifašistov, kriminalnih združb in sprege varnostnih služb z mestno občino dejansko tiste_i, ki so se vsakič solidarno odzvale_i, nas podprle_i in dejavno prispevale_i k premislekom ob reševanju političnih in skupnostnih procesov ter bistveno prispevale_i k obrambi Avtonomne Tovarne Rog pred deložacijo in uničenjem.

Zato ostro obsojamo ostudne manipulacije in napade ter stojimo s sestrskim in tovariškim kolektivom A-Infoshop iz AKC Metelkova!


Skupina uporabnic_kov AT Rog


Statement of support and solidarity with the collective of A-Infoshop from ACC Metelkova

 

April 25th 2018, Komunal.org

 

With the following statement, we are rejecting and condemning media lynching of anarchists from A-Infoshop at ACC Metelkova, that has been performed by individual left-liberal intelectuals from the former Second Home in the last week. 

The users of A-Infoshop had only responded to the call of  Rog´s users, who communally decided that The Vampire Space (ex Second Home space) closes down due to escalation of violence. The A-Infoshop users were at that time present at Rog´s yard, though they didn´t interfere with an autonomous decision of Rog community to close down The Vampire. Nevertheless, an attempt to discredit anarchists originates from anarchists´ addressing of hierarchies, dominations and violence, which were precisely the mechanisms that constituted and establishment and work of the Second Home team, who all along rejected their own responsibility for communal solving of problems at Rog.  Namely, with these addresses of the Second Home team felt uncomfortable with.

 

A former team of Second Home has been systematically exposing anarchists from A-Infoshop by their names and calling to their lynching via communal mailing lists and social networks. Their statements about "the people in masks" remind us of the rightwing reporting from the time of the peoples´ uprisings in years 2013/2013, when there was an attempt to make two apparent protestors´ groups - a group of the peaceful and concerned citizens on the one side and a group of violent "people in masks" on the other side. Moreover, it reminds us of the contradictions of Vinko Gorenak (member of the rightwing party SDS) against our communal protest in the winter of 2016, when we successfully prevented nazifascists to gain access to the asylum home at Kotnikova Street, where the migrants were accommodated.

Apart from defamations, the users of A-Infoshop have been sistematically discredited by circulating the manipulations and lies, that they "evicted or helped to evict" the presumably "self-organised migrant community from Second Home." (A group of Rog´s users already made a statement about concrete events on April 23h (Response to the statement of Second Home).

The fact that Second Home manipulated in their statements all along, is also shown in a sudden change of their story, after the public received different and concrete clarification of events at Rog. From their primary version, where the A-Infoshop users were only "helpers in eviction and expulsion of migrants", they went over to the second version, where "the anarchists should have actually initiated and orchestrated all events". Thus, users of Autonomous Factory Rog are pushed into the role of powerless and manipulated victims of the presumable conspiracy (while the autonomy of Rog users is totally refused) and they try to build false solidarity with Rog´s users.

Simultaneously, their analysis confirms the alienation of the Second Home team from the fieldwork, since the decision to close down The Vampire was made communally by the users of Rog.

 

 

Purpose of the individuals from the former Second Home is to spread paranoia and produce the state of crisis at autonomous spaces of Rog and Metelkova. In addition, they aim to break solidarity among collectives, that have been collaborating well and have built important political and communal projects together and to draw public attention away from the factual happening and their own problematic activity.

Intention of such statements is to discredit anarchist movement as a political movement and to discredit the group, which has for many years decisively contributed to the political activist organising in our public spaces, to the maintaning and reflecting of autonomy and to the antiauthoritharian activities in squats and other autonomous space on the local, regional and transnational level.

Simultaneously, the Second Home left-liberal intelectuals are personally retaliating against the people and groups, who in the past dared to question their explicit hierarchical and authoritharian activities and commodification of migrants for their own economical and political interests.

 

In the past, there were many previous attempts to discredit A-Infoshop anarchists done in a similar way, but never to the same extent as now. One such obvious attempt was made two years ago in June 2016,, when the anarchists sympathetically supported Rog´s users in the defence from Municipiality of Ljubljana. Next such attempts were made later, when they helped to find communal answers to hierarchies and violence occuring at Rog and Metelkova, but everytime together with the users of Rog. Contrary to that, the Second Home team above all lead the powerplay and domination game; additionally, they mainly rejected the process, held back information and exerted gender, psychical and physical violence and sabotaged the communal problem solving at assemblies. 

 

Beside discreditation of A-Infoshop and the anarchist movement, the aim of Second home is to destabilise the self-organised community and autonomy of Rog, to impose their logic of domination in the contrast to antiauthoritharian principles and to manipulatively impose their own interpretation of Rog‘s events; it is worth mentioning again, that they haven´t been present at Rog for quite some time. 

 

We won´t allow them to be successful.

 

From our experiences, the anarchists from A-Infoshop and other squats and groups were

actually those who commonly responded to our calls - e.g., in previous attacks of nazifascists, criminal groups or attacks of safeguards in conjunction with municipiality -, who supported us and actively contributed to our reflexions in the process of solving political and communal problems. Besides, they fundamentally contributed to the defence ob commmunity at Autonomous Factory Rog from eviction and destruction.

 

Therefore, we sharply condemn the Second Home team´s detestable manipulations and attacks. We stand side by side with sisterly and brotherly collective of A-Infoshop from ACC Metelkova!

 

A group of users of Autonomous Factory Rog

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.