Elite v svoji neusmiljeni gonji za dobičkom ne prizanašajo nikomur. V isti sapi podpihujejo nacionalizem s ponašanjem z neokrnjeno naravo Slovenije, ljudem ponujajo vaučerje, da se pred vse večjo bolj ali manj prikrito fašizacijo družbe poskrijejo po njenih idiličnih kotičkih in vztrajno zakrivajo svoje morilske projekte opustošenja v Šoštanju, Petišovcih, Trbovljah, Anhovem in drugje. Za floskulami o zelenih ekoloških politikah se skrivajo večja smrtnost in krajša življenska doba ter žarišča pljučnih in rakastih obolenj na resno degradiranih območjih, kjer se zavoljo profita peščice na kocko postavljajo življenja in dobrobit ljudi ter okolja.

V Anhovem so ljudje v celotni dolini Soče že od samega začetka delovanja tamkajšnje cementarne v začetku 20ih let prejšnjega stoletja izpostavljeni sistematičnemu zastrupljanju: najprej z azbestom, v zadnjem času pa še z nevarnimi emisijami strupenih snovi, ki nastajajo kot posledica sosežiga večinoma uvoženih odpadkov z izgovorom t.i. “povečanja energetske učinkovitosti” Salonita Anhovo. Kljub dokazani vsebnosti rakotvornih snovi v emisijah ter dejstvu, da je Anhovo žarišče smrtnih primerov, ki so posledica onesnaženega okolja, zakonodaja ohranja izjemno blage omejitve za industrijo, hkrati pa so onesnaževalci deležni entuziastičnega izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj. Vse to dokazuje zlizanost izvrševalcev “ekoloških” politik in kapitalskih pogoltnežev ter priča o zavezništvu, ki temelji na pošastni brezbrižnosti za življenja ljudi.

Izpusti nevarnih snovi v Salonitu Anhovo, ki so v skladu z obstoječo zakonodajo in omejitvami, predstavljajo veliko večino vseh nevarnih izpustov v državi. Količine posameznih spojin v emisijah, denimo ogljikovega monoksida, dušikovih oksidov, benzena in drugih organskih spojin, daleč prekašajo količine teh spojin iz sežigalnice v Celju ali tiste iz Lafarge Cementa v Trbovljah, ko je bil tam sosežig odpadkov na vrhuncu, dodatno pa se v Anhovem v zrak in od tam v pljuča okoliških prebivalcev sprošča tudi na desetine kilogramov spojin živega srebra, bakra in svinca na leto. Absurdno blagost omejitev pri izpustih kaže primer primerjave s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za benzen, ki je kot rakotvorna snov uvrščen v prvo nevarnostno kategorijo, slovenska okoljska zakonodaja pa ga uvršča v tretjo, posledično pa letni izpusti benzena že zgolj iz obrata Salonit Anhovo za več kot 2000x (sic!) presegajo količino dovoljenih izpustov po WHO.

Onesnaženje nikakor ne ostane le v zraku. Kot posledica dolgoletne degradacije okolja na območju doline Soče je onesnažena tudi prst in s tem lokalno pridelana hrana, ne nazadnje pa tudi vodni sistem. Salonit Anhovo vodo za potrebe cementarne črpa neposredno iz reke Soče, v njej pa končajo tudi vse njegove odpadne vode. Do odmevnega, a še zdaleč ne osamljenega primera onesnaženja pitne vode je prišlo julija letos, kjer je zaradi “neljube napake” prišlo do vdora odpadne vode iz podjetja Eternit Anhovo, ki je tesno povezan s Salonitom Anhovo, v vodovodno omrežje, ki poteka pod poslopjem tovarne, zaradi česar so prebivalci in prebivalke v širši okolici ostali brez pitne vode.

Tovrstni izredni dogodki nikakor niso zgolj napake v sicer brezhibno delujočem sistemu. Sistem sam je tisti, ki s polnim blagoslovom okoljskih politikov načrtno mori in pustoši, vse zgolj zato, da si kapitalistične elite nemoteno polnijo žepe. Sistem sam je napaka in problem. Ne smemo dopustiti, da se požrešni morilski pohod njegovih zastopnikov v upravnih odborih, nadzornih svetih, ministrstvih in državnih agencijah nadaljuje!

Solidarni s prebivalkami in prebivalcami v Anhovem in širši dolini Soče, ne s kapitalom!
Ustavimo tovarno, ki ustavlja naša srca in pljuča!

V soboto 19. septembra 2020 se pridružujemo shodu Za naravo ob Sočo v Anhovem in pozivamo vse, da po svojih močeh podprejo tamkajšnji boj široke lokalne skupnosti za življenje, za naravo, za prihodnost nas vseh.

Ljubljana, 15. september 2020
Anarhistična pobuda Ljubljana

 

+++++++ENGA+++++++

Capital kills life

The elites spare no one in their relentless pursuit of profit. In the same breath they incite nationalism by boasting of the unspoiled nature of Slovenia, offering people vouchers to hide from the ever increasing and more or less hidden fascism of society in its idyllic corners, and persistently covering up their murderous devastation projects in Šoštanj, Petišovci, Trbovlje and Anhovo. Behind the phrases about green ecological policies there lie higher mortality and shorter life expectancy, as well as focal points of lung and cancer diseases in severely degraded areas, where the lives and well-being of people and the environment are gambled away for the sake of a handful of profits.

In Anhovo, as in the entire Soča Valley, people have been exposed to systematic poisoning ever since cement plant started its operations in the early 1920’s: first with asbestos, and more recently with dangerous emissions of toxic substances resulting from the co-incineration of mostly imported waste, the excuse for which is so called ˝increasing energy efficiency˝ of Salonit Anhovo. Despite the proven content of carcinogens in emmisions and the fact that Anhovo ranks among the top localities in terms of deaths caused by the polluted environment, the legislation maintains extremely mild restrictions for the industry, and at the same time polluters are enthusiastically issued with environmental permits. All this proves a strong bond between the executors of ˝ecological˝ policies and greedy capitalists, and testifies to an alliance based on monstrous indifference to people’s lives.

Discharges of hazardous substances in Salonit Anhovo, which are in accordance with the existing legislation and restrictions, represent the vast majority of all hazardous discharges in the whole country. The quantities of individual compounds in emissions, such as carbon monoxide, nitrogen oxides, benzene and other organic compounds, far exceed the amounts of these compounds from the incinerator in Celje or those from Lafarge Cement in Trbovlje at the time when waste co-incineration there was at its peak. In addition to those in Anhovo emmisions in the air and from there into the lungs of the surrounding population include also tens of kilograms of compounds of mercury, copper and lead per year. The absurd mildness of emission limits is made clear by a comparison with the recommendations of the World Health Organization (WHO) for emmisions of benzene, which is classified as a carcinogen in the first hazard category. Slovenian environmental legislation classifies it in the third category, subsuquently the annual allowed release of benzen of Salonit Anhovo alone exeeds the amount of permitted emissions state-wide under the WHO by more than 2000 (sic!) times.

Pollution does not stay only in the air. As a result of the long-term degradation of the environment in Soča Valley, the soil and thus locally produced food are also polluted, and last but not least, the water system. Salonit Anhovo draws the water it needs directly from the Soča River and all its wastewater ends up back in it. A high-profile but far from isolated case of drinking water pollution occurred in July this year, when due to an “unpleasant error” wastewater from Eternit Anhovo, a company closely connected to Salonit Anhovo, broke into the water supply network under the factory building , leaving residents in the wider area without drinking water.

Such emergencies are by no means merely individual mistakes in an otherwise flawlessly functioning system. It is the system that deliberately kills and devastates so that the capitalist elites can fill their pockets without being disturbed and all that with the full blessing of environmental politicians. The system itself is the fault and the problem. We must not allow the greedy murderous march of its representatives in steering committees, boards of trustees, ministries and state agencies to continue!

We stand in solidarity with the residents of Anhovo and of the wider Soča Valley, not with the capital!
Let’s stop the factory that is stopping our hearts and lungs!

On Saturday, September 19th 2020, we are joining the rally For Nature along Soča in Anhovo and we call upon everyone to support the struggle of the local community for life, for nature, for the future of us all.

Ljubljana, 15th of September 2020
Anarchist Initiative Ljubljana

 

++++++IT+++++++

Il capitale uccide la vita

Le élite nella loro incessante ricerca del profitto non risparmiano nessuno. Allo stesso tempo, incitano al nazionalismo vantandosi della natura incontaminata della Slovenia e offrono alle persone voucher per nascondersi negli angoli idilliaci dalla più o meno velata crescita della fascizazione della societa e coprendo costantemente i propri progetti di devastazione omicida a Šoštanj, Petišovci, Trbovlje e Anhove. Dietro le frasi sulle politiche ecologiche verdi ci sono una mortalità più alta e un'aspettativa di vita più breve, nonché focolai di malattie polmonari e cancerose in aree gravemente degradate, dove sono in gioco la vita e il benessere delle persone e dell'ambiente per il profitto di una manciata di individui.

Ad Anhovo, le persone dell'intera Valle dell'Isonzo sono state esposte ad avvelenamenti sistematici sin dall'inizio del funzionamento della cementeria all'inizio degli anni '20: prima con l'amianto, e più recentemente con pericolose emissioni di sostanze tossiche derivanti dal coincenerimento di rifiuti per lo più importati, con la scusa dell’ “aumentare l'efficienza energetica” del Salonit Anhovo. Nonostante il comprovato contenuto di agenti cancerogeni nelle emissioni e il fatto che Anhovo sia il fulcro delle morti causate dall'ambiente inquinato, la legislazione mantiene restrizioni estremamente moderate per l'industria e allo stesso tempo gli inquinatori ricevono autorizzazioni ambientali rilasciate con entusiasmo. Tutto ciò prova la connessione degli esecutori di politiche “ecologiche” e dei divoratori capitalisti, e testimonia un'alleanza basata su una mostruosa indifferenza per la vita delle persone.

Gli scarichi di sostanze pericolose a Salonit Anhovo, che sono conformi alla legislazione e alle restrizioni esistenti, rappresentano la stragrande maggioranza di tutti gli scarichi pericolosi nel paese. Le quantità di singoli composti nelle emissioni, come monossido di carbonio, ossidi di azoto, benzene e altri composti organici, superano di gran lunga le quantità di questi composti dall'inceneritore di Celje o da quelle del Lafarge Cement a Trbovlje, quando li il coincenerimento dei rifiuti era al suo apice. E inoltre in Anhovo rilasciano nell'aria e da lì nei polmoni della popolazione circostante anche decine di chilogrammi di composti di mercurio, rame e piombo all'anno. L'assurda mitezza delle restrizioni alle emissioni è dimostrata dal confronto con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il benzene, che è classificato come cancerogeno nella prima categoria di pericolo, e la legislazione ambientale slovena lo classifica nella terza, e di conseguenza le emissioni annuali di benzene di oltre 2000 volte (sic!) supera la quantità di emissioni consentite dall'OMS.

L'inquinamento non rimane solo nell'aria. A causa del degrado ambientale che va avanti da anni nell'area della Valle dell'Isonzo, anche il suolo e quindi il cibo prodotto localmente sono inquinati e, ultimo ma non meno importante, il sistema idrico. Salonit Anhovo, per il fabbisogno della cementeria, attinge l'acqua direttamente dal fiume Isonzo e nel fiume finiscono tutte le acque reflue. Un caso di inquinamento dell'acqua potabile che fece eco e che non e l’unico caso si è verificato nel luglio di quest'anno, dove un “errore indesiderato” ha portato all'intrusione di acque reflue dalla società Eternit Anhovo, che è strettamente collegata a Salonit Anhovo, nella rete di approvvigionamento idrico che score sotto l'edificio della fabbrica, lasciando i residenti nell'area più ampia senza acqua potabile.


Tali emergenze non sono in alcun modo semplicemente difetti in un sistema altrimenti perfettamente funzionante. È il sistema stesso che, con la piena benedizione dei politici ambientali, uccide e devasta deliberatamente, il tutto solo per far sì che le élite capitaliste si riempiano le tasche senza intoppi. Il sistema stesso è un difetto e un problema. Non dobbiamo permettere che la marcia avida e assassina dei suoi rappresentanti nei consigli di amministrazione, nei consigli di sorveglianza, nei ministeri e nelle agenzie statali continui!

In solidarietà con gli abitanti di Anhovo e della più ampia valle dell'Isonzo, non con il capitale!

Fermiamo la fabbrica che ferma i nostri cuori e i nostri polmoni!

Sabato 19 settembre 2020, ci uniamo alla manifestazione Per la natura lungo l'Isonzo ad Anhovo e chiamiamo tutti di sostenere il più possibile la lotta dell’ ampia comunità locale per la vita, per la natura, per il futuro di tutti noi.


Lubiana, 15 settembre 2020

Iniziativa Anarchica Lubiana

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.