PISMO PODPORE UPRABNIKOM_CAM METELKOVE 6: DOVOLJ UNIČEVANJA!


Že dobrih šest mesecev vlada izrablja pojav covid-19 za kratenje in kršenje osnovnih človekovih pravic in svoboščin, poglabljanje socialnih razlik, strašenje, kaznovanje izrazov kritike in ropanje državne blagajne. Namesto da bi med naraščajočo krizo vlagala v zdravstvo, socialo, nudila podporo najbolj ranljivim – revnim, brezdomkam_cem, begunkam_cem, migrantkam_tom in nenazadnje umetnicam_kom, samozaposlenim – kaznuje in napada vsak poskus upora. Na dan ponovne razglasitve epidemije, 19. oktobra 2020, je tako Ministrstvu za kulturo naložila lansiranje še enega napada na delovanje nevadnih organizacij. Tokrat se je lotila naših neposrednih sosed_ov, zaradi česar je napad na uporabnice_ke stavbe na Metelkovi 6 postal stvar, ki se tiče tudi nas, ki ustvarjamo Avtonomni kulturni center Metelkova mesto.


Izvedele_i smo, da je Ministrstvo za kulturo uporabnicam_kom, ki so večinoma uveljavljene nevladne organizacije z dolgo kilometrino, poslalo obvestilo, da naj se iz svojih prostorov v roku treh mesecev izselijo. Brez kakršnekoli utemeljene razlage, brez ponujenih nadomestnih prostorov za nemoteno delovanje, le z grožnjo, da če tega ne storijo, bo na njihove stroške prek sodišča izpraznitev prostorov doseglo kar Ministrstvo samo.


Uporabnice_ki Metelkove 6 predstavljajo ključne akterje_ke neodvisne kulture, umetniške produkcije, zagovorništva marginaliziranih manjšinskih skupin, ki bistveno prispevajo h gradnji solidarnih načinov sobivanja, ustvarjanja in uveljavljanja človekovih pravic. Uporabniki_ce prostorov AKC Metelkova mesto in Metelkova 6 smo že desetletja neločljivo prepletene_i, saj poleg tega, da si (fizično) delimo dvorišče in dohodne poti, tudi programsko sodelujemo. Skozi dolgoletno sodelovanje smo močno prepleteni na področjih dela z marginalnimi skupinami, zaščite človekovih pravic, razvoja subkultur, organiziranja umetniških dogodkov, izobraževalnih dogodkov, pisanja kritičnih tekstov na področju umetnosti, sociologije, filozofije ter objavljanju publikacij. To sodelovanje je nemogoče nadomestiti. AKC Metelkova mestu je v interesu, da ti odnosi ostajajo še naprej umeščeni v edinstveno zgodovinsko dinamiko, iz katere je pred skoraj tridesetimi leti vzniknilo tisto, kar je dalo življenje tako avtonomni kulturi in politiki AKC Metelkova mesto kot nevladništvu na najrazličnejših področjih družbe in kulture na Metelkovi 6.


Dekret MK o izselitvi je napad ravno na to edinstveno zgodovinsko dinamiko in ne zadeva zgolj naših sosed_ov, temveč tudi neposredne pogoje delovanja AKC Metelkove mesta. V AKC Metelkova mesto vpete posameznice_ki, iniciative, kolektivi in organizacije Ministrstvu za kulturo in vladi Republike Slovenije sporočamo, da bomo po svojih močeh podprle_i upravičen boj uporabnic_kov Metelkove 6 za nadaljevanje svojih aktivnosti v trenutnih prostorih. Našim sosedam_om in prijateljicam_em, s katerimi nas družijo globoke ter tesne vezi dolgoletnega sodelovanja, pa sporočamo, da naj se ne pustijo zastrašiti. Vaš, - ki je hkrati tudi naš, skupen boj - , ni samo upravičen, temveč predstavlja pomembno obrambno črto celotne družbe proti vpeljavi avtoritarnega režima. Dovolj je napadov na civilno družbo, neodvisno kulturo, dovolj je vladnih poskusov izbrisa kritičnega mišljenja ter delovanja.

Uporabnice_ki AKC Metelkova mesto
21. oktober 2020

 

+++++++ENG++++++

AN OPEN LETTER OF SUPPORT FOR METELKOVA 6 ORGANISATIONS: ENOUGH DESTRUCTION!

For 6 months the current government has been using COVID-19 to justify violations of basic human rights and freedoms, deepening of social differences, intimidation, punishment of its opponents and critics, and to rob the state treasury. Instead of investing money into healthcare, social care, and helping the most vulnerable populations (the poor, homeless, refugees, migrants, artists and self-employed) during this increasing crisis, they are punishing and prosecuting every attempt of resistance.
On the day of second declaration of epidemics, 19 October 2020, the Ministry of Culture was given the task of launching yet another assault on operations of NGOs. This time they threatened our immediate neighbours, and the attack on the tenants of the building on Metelkova 6 affected all of us at AKC Metelkova as well.
We found out that the users, i.e., tenants, of Metelkova 6 premises, most of them established NGOs, received a notice by the Ministry of Culture, ordering them to move out of their building in the next 3 months. They were ordered to leave the premises without any grounded explanation and without an offer of a substitute space where they can continue their important work. The Ministry’s notice only contained a threat that if they don’t comply with this decree, the Ministry will achieve their departure by taking the NGOs with offices at Metelkova 6 to court, with court procedures to be covered by the NGOs.

Metelkova 6 NGOs represent the essential sector of independent culture, art production, they act as advocates of marginalised minorities, who are greatly contributing to formation of solidarity-based coexistence, creativity and reinforcement of human rights. AKC Metelkova Mesto and Metelkova 6 have been inextricably linked for decades. Not only do we (physically) share a yard and access paths, but we also cooperate on the content of the programme. Through years of cooperation, we are linked in the fields of working with marginalised groups, protecting human rights, subculture development, organising artistic and educational events, writing critical essays on topics such as art, sociology, philosophy and publishing publications. This collaboration is irreplaceable. It is in the best interest of AKC Metelkova Mesto to keep these connections, placed in the unique historic dynamics, from which almost 30 years ago began something that gave life to autonomous culture and the policy of AKC Metelkova Mesto, as well as non-government movements in various aspects of society and culture at Metelkova 6.

The decree from Ministry of Culture is a direct attack on these unique historical dynamics and it does not only affect our neighbours, but the direct operating conditions of AKC Metelkova Mesto. All individuals, initiatives, collectives and organisations operating at AKC Metelkova Mesto, are hereby informing the Ministry of Culture and the government of Slovenia, that we will support the justified resistance of users of Metelkova 6 to keep their current spaces and continue their work there, in every way we can. To our neighbours and friends, who we are connected to with deep and strong ties arising from long-standing collaboration, we say do not let them scare you. Your (and our mutual) fight is not only justified, it represents an important defence of the entire society against introduction of authoritarian regime. No more attacks on civilians, independent culture, no more government attempts at destroying critical thinking and acting.

AKC Metelkova Mesto
21 October 2020

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.