(eng below)

Univerzitetni predatorji, sluzavci, nadlegovalci: to besedilo naslavlja vas in v širšem kontekstu sistemsko blodnjo avtonomne Univerze, ki vaša neokusna in nevarna dejanja ne le tolerira, temveč v skrajnih primerih celo podpira in vam navsezadnje nudi prostor za izživljanje vaših izpranih fantazij.


Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se je pred približno 2 letoma začelo naslavljati in obravnavati primer spolnega nadlegovanja študentk s strani izrednega profesorja Igorja Pribca. Študentski svet je leta 2019 na podlagi osebnih izpovedi dveh študentk na Univerzo podal anonimno prijavo o spolnem nasilju dotičnega, že dolgo znanega perverzneža, na podlagi katere mu je bil odrejen disciplinski ukrep. Sledil je dolg proces dekanovega izbiranja profesorjev, ki bi bili pripravljeni v sklopu komisije za habilitacijo Pribca glasovati proti nadlegovalcu. V začetku študijskega leta, oktobra leta 2020 so študenti in študentke ponovno oddali negativno mnenje o podaljšanju habilitacije, zaradi česar je bilo na glasovanju senata FF tudi formalno zavrnjeno podaljševanje njegove izredne profesure. Pribac danes, navkljub nepodaljšani delovni pogodbi, še vedno opravlja delo na fakulteti. Hkrati je slednje le eden izmed mnogih primerov spolnega nadlegovanja na Univerzi.


Medtem, ko študentske iniciative odpirajo diskurz o spolnem nasilju na fakultetah, pa take zgodbe še zmerom ne najdejo svojega prostora v širšem javnem diskurzu. Tematika se pojavlja zgolj v peščici skopih člankov, ki se namesto na pomembnost postopka odpuščanja profesorjev posiljevalcev in problematizacijo spolnega nadlegovanja, popolnoma »rumenotiskovsko« raje osredotočajo na sporne Pribcove twitte iz leta 2016. Ja, sluzavci so pač sluzavi, kako nepričakovano. Naj še poudarimo, da se je prva prijava Pribcovega spolnega nadlegovanja na Filozofski fakulteti zgodila že daljnega leta 2013, medtem pa PR-ovci zagotavljajo da »imata vodstvo in fakulteta ničelno toleranco do vseh oblik nasilja in nadlegovanja, zato se ob prijavljenih primerih tudi ustrezno odzovejo.« Ja, seveda, FF, zagotovo ne bomo pojedle teh vaših birokratskih bučk.


Institucionaliziran molk glede spolnega nasilja v sklopu Univerze je nesprejemljiv in lahko se še sto in en_a dekan_ja okliče za feminista_ko, dokler se teh primerov ne bo začelo naslavljati javno in odkrito in dokler ne bodo prestopniki ustrezno kaznovani, bomo študentke na ves glas vpile: Hipokriti! Molk je glas podpore! Tukaj se tolerira spolno nasilje in vsi ste soodgovorni! Akademija in vsi njeni sodelavci – kolegi_ce, profesorji_ice, molčeči_e asistenti_ke, mladi_e raziskovalci_ke, vsi vi ste krivi, ko se prekoračijo meje odnosa učitelj-učenec, vsi vi ste soodgovorni, ko študent_ka zaradi posledic nadlegovanja stori samomor in poskrbele bomo zato, da to odgovornost občutite! Ne bomo več molčale! Zminirale vas bomo iz teh vaših udobnih foteljev, če bo treba. Odjebite z vašimi grebatorskimi rokami stran od naših teles!


Za avtonomno Univerzo brez nadvlade patriarhata. Za postavljanje pomembnosti nedotakljivosti telesa pred nedotakljivost položaja.

Proti molku in za likvidacijo spolnih nasilnežev.

Sluzavci odpribcajte!

 Črne Mačke

 

*****ENG******

University of Ljubljana, Faculty for Sexual Perpetration


University predators, slimes, harassers: this text addresses you and, in a broader context, the systemic delusion of an autonomous University that not only tolerates your disgusting and dangerous acts, but in extreme cases even supports them and ultimately offers you space to live your washed-up fantasies.
About 2 years ago, the Faculty of Arts of the University of Ljubljana began to address and discuss the case of sexual harassment of female students by associate professor Igor Pribac. In 2019, on the basis of the personal confessions of two female students, the Student Council submitted an anonymous report to the University about the sexual violence of the long-known pervert in question, on the basis of which a disciplinary measure was ordered. This was followed by a long process of the dean's selection of professors who would be prepared to vote against the harasser as part of the Pribec habilitation commission. At the beginning of the academic year, in October 2020, the students again submitted a negative opinion on the extension of the habilitation, which is why the extension of his associate professorship was formally rejected by a vote of the Faculty of Arts Senate. Today, despite his employment contract expiration, Pribac still works at the faculty. At the same time, the latter is just one of many cases of sexual harassment at the University.
While student initiatives are opening up a discourse on sexual violence in colleges, such stories still do not find their place in the wider public discourse. The topic appears only in a few articles, which instead of focusing on the importance of the process of firing rapist professors and problematizing sexual harassment, prefer to focus on the controversial Pribac's tweets from 2016 in an outright tabloid press manner. Yes, slimes are slimy, how unexpected. It should be emphasized that the first report of Pribac's sexual harassment at the Faculty of Arts took place back in 2013, while PR members assure that "the management and the faculty have zero tolerance for all forms of violence and harassment, so they respond accordingly to reported cases. ”Yes, of course, Faculty of Arts, we will certainly not eat these bureaucratic pumpkins of yours.
The institutionalized silence on sexual violence within the University is unacceptable, and one hundred and one deans can call themselves feminists, until these cases are addressed publicly and openly and until offenders are properly punished, we students will shout out loud: Hippocrite! Silence is the voice of support! Sexual violence is tolerated here and you are all co-responsible! The Academy and all its staff - colleagues, professors, silent assistants, young researchers, all of you are to blame when the teacher-student relationship is exceeded, all of you are complicit when a student commits suicide as a result of harassment and we will ensure that this responsibility is felt! We will no longer be silent! We will blow you out of these comfortable armchairs of yours if need be. Fuck off with your grasping hands, away from our bodies!


For an autonomous University without the domination of patriarchy. The inviolability of the body before the inviolability of the position.
Against silence and for the liquidation of sexual bullies.
Slimes Prib-off!


Black Cats

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.