(eng below)

Začela se je še ena gradnja obzidja na zunanji meji tako imenovane evropske unije. zid bo dolg 176 km in bo potekal vzolž poljsko-beloruske meje, končali naj bi ga že letos poleti. hibridna vojna poleg človeških življenj zahteva tudi ogromno okoljsko škodo - posekano bo večje število gozdov v namen "varovanja" trdnjave evrope.
vaše politične igre ponovno terjajo naše mrtve
mejni režim trdnjave evrope v zadnjih mesecih ponovno terja številne žrtve na žarišču poljsko beloruske meje. merjenje moči (beri: k*rcev) skozi politične igre avtokratskih veljakov nedolžni ljudje plačujejo s svojimi življenji.
krivda za novo žarišče humanitarne katastrofe leži v že stokrat okrvavljenih rokah evrope, ki je v paranoični obrambi svoje t.i. demokratičnosti, postala talka lastnega zapiranja, lukašenko pa s svojo tiransko politiko izkorišča vojna območja kot orodje za vršenje pritiska na evropsko unijo. žrtve na poljsko-beloruski meji so odraz teh dveh morilskih režimov in njunega tandemskega gospodovanja na tem območju.
avgusta lani je poljska oblast razglasila stanje izrednih razmer in vzpostavila 3 kilometrski koridor ob meji – t.i. »no go zone«, kamor je vstop preprečen vsem razen tam živečim domačinom, vojski in policiji. s tem je aktivistom, zdravnikom in novinarjem preprečen dostop do premraženih in izmučenih ljudi, hkrati pa je omejena možnost neodvisnega
 poročanja širši civilni družbi, monitoringa situacije in beleženje žrtev. od konca avgusta je na poljsko-beloruski meji po podatkih obmejne straže umrlo 17 ljudi, resnične številke pa so verjetno še precej višje. ti ljudje niso umrli naravne smrti, umorila sta jih rasistična, z 
ograjami obdana trdnjava evropa in  avtokratski režimi.

 tako se ob že obstoječi balkanski poti in množičnem grobišču na mediteranu odpira novo morišče. ti ljudje niso le žrtve direktnega nasilja s strani obmejne policije, ampak tudi državnega nasilja in nadalje nasilja trdnjave evrope, ki svoja sredstva vlaga v eksponentno militarizacijo, dodatno ograjevanje in poostren tehnološko-oborožen nadzor mej.

 
 
nihče ni nelegalen
!
vaše politične igre terjajo naše mrtve! 
dovolj krvavih mej, dovolj avtokratov s krvavimi rokami!

porušimo trdnjavo evropo!


fuck frontex!
 
za podatke o stanju na poljsko-beloruski meji spremljajte  na telegramu: t.me/no_borders_team
fckborders ljubljana


 
////ENG///


 
statement on the construction of the border wall
another construction of the walls on the external borders of so-called european union has began. the wall will be 176 km long and will run along the polish-belarusian border, it is expected to be completed this summer. In addition to human lives, the hybrid warfare will cost enormous environmental damage - more forests will be cut down in order to "protect" europe's stronghold.
 
your political games are once again claiming our dead
the border regime of fortress europe is in these months again claiming many casualties at the new hotspot of the polish-belarusian border. the price of autocrats' measuring power (read as: d*icks) through their preverted political games, innocent people are paying with their lives.
the blame for this new humanitarian catastrophe lies in the already bloodied hands of fortress europe, which has, in paranoid defense of its 'democracy',  become the hostage of its own closure. lukashenko, on the other hand, uses his tyrannical policies to utilize war zones as a tool to put pressure on the european union. casualties on the polish-belarusian border are the result of these two murderous regimes and their back-to-back domination over the area.

on the 2nd of august 2021, the polish authorities declared a state of emergency and established a 3-kilometer corridor along the border – so called "no-go zone", where entry is prohibited for everyone, except locals who live on the area, the army and the police. this is preventing activists, doctors and journalists from accessing the hypothermic and tortured people, while limiting the possibility of independent reporting to the wider civil society and monitoring and documentating the situation. since the end of august, 17 people have died on the polish-belarusian border, according to border guards, and the real numbers are probably much higher. these people did not die a natural death, they were murdered by the racist, fenced-in fortress europe and lukashenko's autocratic regime.

thus, a new slaughterhouse opens up along the already existing balkan route and mass graveyard in the mediterranean. these people are not only victims of direct violence by the border police, but also of state violence and further violence of the fortress of europe, which invests its resources in exponential militarization, additional fencing and stricter technological-armed border control.

no one is illegal
! 

your political games claim our dead
!
enough bloody borders, enough autocrats with bloody hands!
destroy fortress europe!


fuck frontex
!
 
for information on the situation on the polish-belarusian border follow, on telegram: t.me/no_borders_team
  
fckborders ljubljana
 
 

********************************
 
izjava mednarodne mreže proti mejnim režimom na poljskem
prevedno s strani kontrapolis.info/6003/, kjer se nahajata še angleška in nemška verzija
 
dogajanje med poljsko in belorusijo, ki traja ze mesece ne predstavlja samo humanitarne krize, ampak še veliko več. 
situacija je idealna za razvoj sovraštva do tujega in drugačnega, ne samo na poljskem ampak po vsej evropi. tretiranje ljudi s strani države arbitrarno opravičuje dejanja ekstremih desničarskih skupin in podžiga razvoj fašistične ureditve evropskih meja.
ni novost, da vesti, ki jih mainstream mediji posredujejo, v nas vzbujajo strah in občutek nemoči. poročanje o dogajanju nam neposredno kaze vpliv, ki jo premore militarizirana država, opremljena z orožjem in bodečo žico. sporoča, da je tako delovanje edina možnost, da je to edina "učinkovita resitev" za reševanje "nevarne krize". kdo je tukaj v resnični nevarnosti?
pozornost preusmerja stran od nujnega razmisleka o možnih solidarnostih strukturah in strategijah vključevanja, za katerega bi porabili bistveno manj sredstev, kot za oboroževanje in ograjevanje. 
pritisk in strah je v zadnjem stoletju najbolj razširjena taktika, ki upravičuje vse bolj in bolj hermetično zaprtje meja. s tem ljudi paralizira in preprečuje, da bi se odreagirali in se uprli nečloveskim ukrepom. 
kljub stopnjujočim se težavam, nevarnostim in pomanjkanju sredstev, se je veliko oseb in skupin lotilo aktivnega in solidarnega delovanja. nekatere med njimi so lokalne incitaive, ki so se zoperstavile dogajanju v svoji okolici, druge so pridružene bolj ali manj institucionaliziram skupinam, tretje pa so avtonomno organizirane. avtonomne anarhistične skupine so pristopile k sodelovanju in formirale lastni sistem prve pomoči. poleg direktne fizične pomoči je namen razširiti iskrene in efektivne infromacije o dogajanju po ostalem delu evrope.
decembra 2021 je poljski no border team k sodelovanju v diskusiji povabil skupine iz različnih delov evrope. cilj diskusije je bilo boljše razumevanje situacije na poljskem, obrazložitev dotedanjih aktivnosti in informiranje o trenutnih potrebah. poleg tega pa tudi aktivno mreženje in opolnomočenje povezav avtonomnih skupin, ki se ukrvarjajo z mejnimi režimi in izmenjavo skupnih strategij.
 
zakaj objavljamo ta communique?
ta tekst objavljamo, ker smo prepoznali problem konkretnih potreb - zdi se, da ima po eni strani veliko oseb željo in sredstva, da bi nudili pomoč, po drugi strani pa nimajo dosptopa do informacij, ki bi orisale dejansko situacijo. upamo, da bomo s to analizo odprli možnosti za trenutne in bodoče akcije. tekst v kratkem povzame aktualno dogajanje in se osredotoči na različna področja, ki smo jih skupaj s poljskimi aktivisti identificirali kot tista, ki podporo potrebujejo takoj, v naslednjih mesecih in na dolgi rok. vsakega področja se lahko lotimo z različnih vidikov - politično, z direktnimi akcijami ali mreženjem - odvisno od posamenikovih zmožnosti in izkušenj. podrebujemo sodelovanje in sožitje vseh področij. 
 
1. situacija na poljsko-beloruski meji in kje je potrebna pomoč
že mesece na tej meji deluje mreža različnih organizacij pod okriljem skupine grupa granica in različne avtonomne no borders skupine. denarna in materialna podpora, ki omogoča skupinam delovanje, je načeloma vedno dobrodošla, vendar pa trenutno manj pomembna, saj so sktrukture zaenkrat stabilne in tesno povezane z lokalno skupnostjo. bolj problematična je v tem trenutku situacija v smeri litve, zato je podporta izkušenih aktivisk in avtivistov tam bolj zaželjena.
skupaj smo ugotovili, da za delovanje in angažiranost posmaznic in skupin, ki se želijo aktivirati na tem področju, najbolj smisleno, da se osredotočijo na lokalne sktrukture in potrebe v ciljnih državah. s tem se zagotavlja dolgotrajna in obstojna podpora problemu zaprih meja in ne le kratkotrajne aktivistične podpore na dotičnih lokacijah. 
v primeru potrebe po urgentni podpori na meji, bo poziv prišel s strani skupin, ki so aktivne na mejah. 
na kratko: organizirajte se v vaših mestih, vaseh in regijah! več o tem v nadaljevanju.
 
2. pritisk na vlade držav, ki predstavljajo končne destinacije
pomemeben element kratko- in dolgotrajne strategije je kontinuiran pritisk na politike in vlade nemčije ter preostalih zahodnih držav za sprejem ljudi na poti. izjave o sprejemu s strani vlad zahodnih držav direktno vplivajo na strategije poljske vlade pri ravnanju z ljudmi na poti. v zadnjih mesecih je s tem namenom po različnih mestih potekalo več protestov, akcij in informativnih dogodkov. neizmerno pomembno je, da se to nadaljuje in mobilizira čim več ljudi iz najširše civilne družbe. kreativnost in radikalnost sta bolj kot kdajkoli prej potrebna, da postanejo naši glasovi slišani. ker prevladujoči mediji predstavljajo ključno vlogo pri opozarjanju na dogajanje tako ljudem kot vladam, je odločilno, da so naši glasovi prenešeni in slišani tudi izven alternativnih medijev. skupaj s poljskimi aktivisti smo spoznali, da nemški mediji ne spremljajo sitacije dovolj pozorno in poročajo površno. celotna slika ni nikoli prikazana, izpuščeni so detajli, analize delovanj specifičnih držav, manjka poudarek na sistemskih oz. ponavljajočih se težavah. 
na kratko: potrebujemo zmobilizirati širše gibanje, ki bo izvajalo pritisk na vlade in zahtevala prevzetje odgovornosti. ali lahko v nemških mediji beremo o izjavah vlade na odločitev o sprejetju migrantov in migrantk? beremo o zidu, ki se postavlja med evropo in belorusijo ali o poljskih centrih za pridržanje? izkoritimo vse možne načine, da se to spremeni!
 
3. centri za pridržanje na poljskem
centri za pridržanje predstavljajo poleg začrtane rdeče cone na poljsko-beloruski meji središče opresije, nehumanosti in krutosti. v njih je zaprtih na tisoče ljudi, ki so tam nastanjeni brez kakršnekoli legalne podpore v azilnih postopkih, brez zdravstvene in psihološke oskrbe, brez kakšnih koli osnovnih potrebščin. centri so prenaseljeni in težko dostopni. v začetku decembra je zaradi neživljenskih razmer in pomanjkanja perseptive v enem izmed centrov v wedrzynu izbruhnil upor. potrebujemo redefinicijo azilnih centrov - trenutno delujejo kot zaporti, kjer je ljudem odvzeta fizična in psihična svoboda, kjer država preganja in izvaja mučenja. centri za pridržanje niso dolgoročna rešitev, ne samo zaradi ideoloških razlik, temveč zaradi tega, ker z obstojem le pogljabljajo sistemske probleme. potrebno je raziskati dogajanje v centrih in izpostaviti vsakodnevne kršitve temeljnih človekovih pravic! razmere in krute strategije poljske vlade je nujno približati civilni družbi. pritisk je potrebno izvajati na nemško vlado, saj je pod dublinsko konvencijo veliko ljudi deportiranih nazaj na poljsko. ker se aktivistična skupnost na poljskem trenutno fokusira na obmejno območje, je raziskovanje centrov za pridržanje s strani tujih aktivistov več kot dobrodošlo. 
na kratko: spodbujamo raziskovanje poljskih centrov za pridržanje. zbiranje informacij, opazovanje in dokumentiranje trenutne situacije znotraj in okoli centrov je nujno za preboj statusa quo in podporo ljudem, ki so v njih zaprti.
 
 
4. gradnja zidu na poljskem
že pred nekaj tedni je poljska vlada razglasila gradnjo zidu ob beloruski meji. gradnja se je delno že začela in bo trajala nekaj mesecev. pomaga vritanska inžinirska enota, več poljskih in mednaronih jeklarkih firm. Zid po potekah skozi gozd Białowieża, ki je eden izmed zadnjih nedotaknjenih gozdov v evropi. posledično bodo prekinjeni lokalni ekosistemi, uničenih bo več hektarov dreves. ker se o zidu in posledicah ne poroča veliko, je na to nujno dodatno opozarjati. vse institucije in podjetja, ki sodelujejo pri tem je potrebno identificirati in ustaviti!
na kratko: nemčija pasivno in aktivno participira pri gradnji zidu - tega ne smemo sprejeti! to moramo ustaviti - fizično! in zbrati čim več podpore, ki bo pomagali pri osramotitvi akterjev.
 
5. centri za pridržanje v nemčiji in drugih ciljnih državah ter mreža dolgoročne solidarnosti za iskalce azil
kar je od začetka krize postalo jasno, je dejstvo, da ljudje na poti ne želijo ostati na poljskem (in poljska noče, da ljudje ostanejo tam), ampak želijo naprej v nemčijo, francijo, nizozemsko ali v združeno kraljestvo. možnosti preseljevanja se sproti spreminjajo - nekatere meje se zapirajo, nove poti se odpirajo, politične situacije se spreminjajo, migracije pa se kljub vsemu ne bodo nehale. trenutno ni jasno, kako se bo odvila situacija na poljsko-beloruski meji, jasno je le, da je veliko ljudi kljub vsemu že prispelo do zgoraj omenjenih držav. poljski aktivisti se trenutno ukvarjajo z dinamično in vseskozi spreminjajočo se situacijo izgrednega stanja. sploh zaradi tega je nujno izpostaviti pomembnost dolgoročnih struktur v končnih državah, ki zagotavljajo podporo v dolgotrajajočem azilnem procesu. v nemčiji so prostori za nastavnitev (taborišča za takojšnji sprejem, centri za migrante, kampi, skupinska prenočišča, kontejnerji, ...) so ponavadi locirani na obrobjih, stran od mest in nujne infrastrukture. ljudje so tako nastanjeni v popolni izolaciji in v velikem pomanjkanju legalne, zdravstvene in psihološke podpore, ter osnovnih infomacij. ljudem stalno grozi deportacija nazaj na poljsko, kjer so nekateri opravili prvo registracijo ali nazaj v izvorne države. tisti, ki jih uspe prečkati mejo se znajedejo v brandenburgu od koder so nato razparcelirani po celotni nemčiji. potrebujemo avtonomno mrežo pomoči, ki je neodvisna od države in cerkve, in ki je sposobna rednega ocenjevanja potreb ljudi, ki so zaprti v katerem od centrov. potrebna je aktivna podpora in odpor proti aktivnostim fašistov. vse kar drži za poljske centre in azilne postopke, drži tudi za nemške. politike azilnih postopkov so represivne, rasistične, krepijo izolacijo in utrjuejo desničarske pozicije v naši družbi. 
na kratko: ko ljudje na poti iz poljske dosežejo nemčijo, francijo, italijo in preostale ciljne države, to še ne pomeni konca. to je šele začetek. tega se moramo zavedati in jasno skomnuicirati.
če mreže podpore že obstajajo, se lahko osredotočati na analizo z drugačnega vidika: politične spremembe, direktne akcije ter kratko- in dolgotrajne mreže podpore. že obtoječe skupine naj se povežejo in izmenjajo potrebe in naloge, da se lahko skupaj primerno organizirajo. če obtoječih podpornih skupin ni oz. nimajo kapacitet, lahko za pomoč zaprosijo skupine v večjih mestih, organizirajo srečanja in ozaveščajo o lokalnih potrebah. bodimo glasni, porušimo sistem taborišč in poiščimo poti, kako preseči mejne politike!
 
stvari, ki so nam še posebej pomembne v vseh procesih:
želimo si slišati glasove ljudi, na katere posredno ali nesporedno vplivajo  mejni režimi.
naše privilegije si žeimo uporabiti tako, da ustvarimo resnične spremembe in se izogniti vlogam dobrodelnih herojev.
želimo si razmišljati globalno in dolgoročno in se tako izgoniti napakam, ki jih ustvarja trenutni sistem.
želimo si dejanski propad trdnjave evrope, o tem ne želimo samo teoretizirati!
za več informacij in za predloge nam pišite na: *ANTISPAM*Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


 
 
 
 

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.