---EN-Below

Z velikim veseljem pozdravljamo vzpostavljanje novega avtonomnega prostora v Ljubljani, ki se je začelo z današnjo javno-politično zasedbo praznega in zapuščenega poslopja v javni lasti na Linhartovi ulici!

Zasedbo razumemo kot protest proti obstoječemu družbenemu redu in kot konkreten odgovor na družbene razmere in probleme, ki jih le-ta proizvaja in vsakodnevno poglablja. Zasedba kot politični akt emancipacije in direktne akcije odpira razpravo o pomembnih družbenih vprašanjih, ki se tičejo vseh nas in naše prihodnosti. Stanovanjska kriza, visoke najemnine, pomanjkanje nekomercialnih prostorov za ustvarjanje in delovanje so samo nekatera od teh. Posredno odpira tudi vprašanja korupcije, družbene neenakosti in distribucije skupnega bogastva. Danes zasedeno poslopje, ki je v javni lasti, upravlja pa ga DUTB, je dobesedno denar, ki smo ga vsi plačali za sanacijo bank leta 2012. Takrat je šlo za brezsramno prenašanje bogastva od revnih k bogatim, danes pa se z zasedbo en majhen del pokradenega denarja vrača ljudem in v skupno uporabo.

 

Zasedbo razumemo tudi kot protest proti komercializaciji in poblagovljenju naše družbe in naših življenj. Že leta spremljamo procese spreminjanja naših sosesk, mest, naše družbe in naših življenj po meri interesov kapitala. Ta je koloniziral vse družbene sfere, jih podredil svojim zakonitostim in iz procesov odločanja izključil vse, ki nas te spremembe direktno prizadanejo. Vladajoče politike – tako lokalne kot državne oblasti – ostajajo vestni pomagači v teh procesih. Javni prostor se krči in privatizira, mesto se spreminja po meri bogatih, prebivalce in prebivalke pa se odriva na družbeni rob. Vse aktivnosti, mestna in družbena infrastruktura so podrejene logiki komercializacije in dobička. Je res smiselno na vsaki zelenici postaviti nove komplekse luksuznih stanovanj? Je res smiselno sprejemati airbnbizacijo, medtem ko mladi, študenti in lokalni prebivalci ne moremo priti do stanovanj? Je treba vsak mladinski center pretvoriti v bar, ki dela profit?

 

Zasedbo razumemo tudi kot nadaljevanje bogate tradicije vzpostavljanja avtonomih prostorov pri nas, ki so v različnih obdobjih in različnih krajih odigrali pomembno družbeno vlogo. Naj bo to Petek 13. v Železnikih ali primorska skvota INDE in ARGO, novomeški Sokolski dom, skvoti v Novi Gorici ali pa ljubljanska AC Molotov in lansko leto s strani oblasti nasilno uničena Avtonomna tovarna ROG. Vsi ti prostori so v času razkrajanja, krčenja in privatizacije skupnega, javnega, nudili alternative in nastavljali ogledalo. Primarno so omogočali prostor svobodnega samoorganiziranja, delovanja in ustvarjanja v nekomercialnem okolju in na številnih ravneh opravljali socialne funkcije, ki jih država ni. Naj bo to skrb in podpora tistim z družbenega roba: brezdomcem, odvisnikom in migrantom, ali pa vsa izjemna neodvisna in nekomercialna kulturna aktivnost ter pomembne avtonomne politične iniciative, zgrajene od spodaj in izven strankarskih omejenosti, delavsko in študentsko organiziranje, prekarno in migrantsko delo, feminizem, izbrisani, proti-rasizem itd. Zato se veselimo vseh bogatih dejavnosti, ki se bodo porodile v novem prostoru.

 

Poudarjamo, da je vzpostavitev novega avtonomnega prostora v javnem interesu: v interesu lokalne skupnosti, prebivalcev in prebivalk tega mesta in vseh ostalih, ki od nepremičninskih špekulacij, gradnje luksuznih stanovanj in politično-kapitalskih malverzacij nimamo nič. Od oblasti zato pričakujemo, da bodo tokrat odložile svoje pendreke in to zasedbo obravnale kot to, kar v svojem bistvu je: legitimen političen akt, katerega rezultati in prihodnost morajo biti odločeni v najširši javni razpravi.

 

Še enkrat izražamo polno podporo novemu prostoru ter k aktivni podpori in sodelovanju pozivamo tudi vse ostale! Naj bo današnja akcija spodbuda za številne nove tudi drugod in v prihodnje!

 

Anarhistična pobuda Ljubljana (APL-FAO)

------------------------------------------------------------------------------------

It gives us great joy to welcome the establishment of a new autonomous space in Ljubljana that started today with the communal-political occupation of the empty, derelict, and publicly-owned building on Linhart Street!

We see this occupation as a protest against the existing social order and as a concrete answer to the daily worsening of social circumstances and problems such an order creates.
Occupation is a political act of emancipation and direct action that addresses important social issues, pertaining to all of us and our collective futures. The housing crisis, high rent, and lack of non-commercial spaces for creativity and action are but a few of these issues. Indirectly, it also addresses rampant corruption, social inequality, and the distribution of the Commonwealth. The newly occupied publicly-owned building, that is managed by the DUTB ('bad bank' organization) quite literally represents the money we all paid for the great bank bailout of 2012. Back then, the name of the game was a shameless transfer of wealth from the have-nots to the haves. With this occupation, we are returning a small part of that stolen money to the people for communal use. 

Furthermore, we see this occupation as a protest against the commercialization and commodification of our lives and society. For years, we have seen our neighborhoods, our towns, our society, and our very lives transformed by the interests of the capital. Those who have colonized all the aspects of society, subjugated them to their made-up laws and excluded anyone directly affected by these changes from the decision-making process. Ruling politicians – both local and national – remain diligent accomplices to those processes. Public space is shrinking and becoming privatized, the city is changing in accordance with the wishes of the wealthy, while mere residents are pushed to the fringes of society. All the activities, including the city and even the societal infrastructure, are subject to the logic of commercialization and profit. Do we need luxury apartments on every green spot? Is it sensible to accept Airbnb-style renting, when there's a lack of housing for the young, the students, and even the local populace? Does every youth center need to transform into a for-profit bar? 

We see this occupation as a continuation of the rich history of establishing autonomous spaces in Slovenia, which have already played an important role in different eras and areas. Regardless if it's Petek 13. (Friday the 13th) of Železniki, the littoral squats of INDE and ARGO, or those in Gorizia, Sokolski dom in Novo Mesto, or Ljubljana's AC Molotov and Autonomous factory ROG, which was so violently destroyed last year by the municipality. They offered alternatives and reflection in the times of disintegration, diminishment, and privatization of the communal, the public. Primarily, they created a space to freely self-organize, to create actions, and events in a not-for-profit space, and took up many social functions on a multitude of levels that the state didn't. Such as taking care of the marginalized people: the homeless, the addicts, and the migrants. Or creating an exceptional independent and non-profit culture scene. Or all the crucial, autonomous, grassroots political initiatives outside the meddling of party politics. Student and Labour organizing. Addressing the Gig economy and migrant work. Feminism. The erased people. Antiracism. So, we're really looking forward to all the many activities that are bound to happen in this new space!

We need to stress again that the creation of the new autonomous space is in the public interest.   In the interest of the local community, the residents not only of this city, but towns all across the country, and anyone else who doesn't profit from real estate speculations, building luxury flats, or political and capitalist corruption. We expect the powers that be to put down their batons and consider this occupation for what it is: A legitimate political act, whose results and future must be decided in the widest possible civic discourse.

 

We're expressing our full support to the new space once more, and encouraging others to take up active support and participation both for it and within it. May today's action be an encouragement for many others like it elsewhere and in the future!

 

Anarhistična pobuda Ljubljana (APL-FAO)

 

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.