VIDEO: Hub Meeting 2013 Maribor - Ljubljana

Skupna izjava udeležencev Hub meetinga / povezovalnega srečanja 2013 Maribor – Ljubljana

Hub meeting / povezovalno srečanje 2013 Maribor – Ljubljana je nadaljevanje procesa srečanj evropskih gibanj. Izmenjevali smo izkušnje s petih področij: znanja, migracij, radikalnega socialnega dela, vladovanja v mestu in konstituirajočega procesa. Izhajajoč iz lokalnih razlik smo razpravljali o odpiranju skupnega prostora, v katerem razumemo Evropo ne kot geografski prostor, razdeljen z mejami in definiran s strani hegemonskih struktur, temveč jo razumemo kot regijo, ki jo definirajo boji. Zato vanjo vključujemo tudi boje Arabske pomladi ter upoštevamo razlike med severom in jugom. To je proces, v katerem mislimo skupni prostor skozi rezoniranje lokalnih bojev proti transnacionalnem nivoju.

Konstituirajoči proces je ključni horizont, ki ga polnimo z vsebino in praksami. Te temeljijo na splošnem raziskovanju okolja, v katerega so gibanja vtkana, ob tem pa spoštujejo heterogenost družbe ter lokalnih kontekstov. Prepoznavamo občo nujnost kritike finančnega kapitala, Troike itn., a ta ne sme ostati le na simbolni ravni, temveč mora obstajati tudi materialno, skozi konkretne prakse.

Zgolj dialog med radikalnimi gibanji, ki so že vključena v proces, ne zadostuje. Boje je potrebno generalizirati.

Kot gibanja se želimo videti kot del družbe, ne ločeni od nje. Boje želimo spodbujati na terenih, kjer se kapitalistični sistem reproducira. Med njimi so neoliberalno vladovanje v mestu, znanje, migracije, socialno delo in evropski konstituirajoči proces, vsiljen od zgoraj.

Na delavnici „Upiranje neoliberalnemu vladovanju v mestu“ smo se pogovarjali o bojih in praksah v mestu in urbanem prostoru nasploh ter o organiziranju potreb na teritoriju.

Na delavnici „Migracije“ smo govorili o bojih proti vsakršnim ekonomskim in političnim mejam, skozi njih pa smo zaznali povezave med boji beguncev in boji migrantskih delavcev.

Na delavnici „Znanje“ smo to prepoznali kot temeljno bojišče, ki nam nudi orodja za spodbujanje novih bojev.

Na delavnici „Ženske, kriza in (radikalno) socialno delo“ smo govorili o povezavah med patriarhatom, kapitalizmom in krizo. Najprej smo razpravljali o vključitvi feminističnih perspektiv v skupen boj proti politikam zategovanja pasov; nato smo se pogovarjali o mehanizmih radikalnega socialnega dela v skupnosti.

Na delavnicah „Perspektive političnih procesov in bojev v Evropi“ in „Konstituirajoči proces“ pa smo izmenjevali mnenja o delovanju v okviru koncepta „družbene stavke“ z dolgoročno perspektivo. „Družbena stavka“ pomeni forme stavkanja izven formalnih struktur, denimo sindikatov ipd. Pretresali smo mehanizme in metode, ki jih ljudje že uporabljamo in so del tovrstnih akcij ter razpršenih mrež teh praks. Prvi test „družbene stavke“ bo 15M.

Poleg tega smo prepoznali agendo evropskih dogodkov, vključujoč Blockupy Frankfurt, Que se lixe a Troika (na Portugalskem) in španskimi dnevi mobilizacij Plan de Rescate Ciudadano, kot del nadaljnjih korakov proti jeseni aktivnosti. Poudarjamo pomen teh dogodkov kot uporabnih orodij za izgradnjo konstituirajočega procesa.

Z ljubeznijo,

udeleženci Hub meetinga 2013 Maribor – Ljubljana


Common Statement Maribor - Ljubljana Hub Meeting 2013

Hub Meeting 2013 Maribor - Ljubljana is the continuation of a European movements meetings process. We shared our experiences around five topics: governance of the city; knowledge; migration; women, crisis and radical social care; and the constituent process. Starting from our local differences we talked about opening common space in which we think of Europe not as a geographical space divided by borders and defined by hegemonic structures, but rather as a struggle defined region. In this we also consider the struggles of the Arab Spring, and differences between south and north. This is a process in which we imagine the common space through which local struggles resonate to a transnational level.

The constituent process is a crucial horizon to be filled with content and practices that have to be based on a general inquiry in which the movements are embedded, respecting heterogeneity of society and local circumstances. There is a general need to attack financial capital, troika, etc., not only on a symbolic level but also in a material way through concrete practices. It is not enough to just talk to radical movements already included in the process, but to generalize the struggles.

As movements and activists, we want to see ourselves as embedded in society and not separate from it. We want to create struggle on the terrains where the capitalistic system reproduces itself: for example in governance of the city, knowledge, migration, social care and a top down European constituent process.

In Governance of The City we discussed struggles and practices in the city and urban space and the organizing of needs on the territory;

In Migration we discussed struggles against any economic and political border through which we found the lines that cross the refugee struggles and the struggles of migrant workers;

We recognized Knowledge as a fundamental battleground that gives us the tools to create new struggles.

In Women, Crisis and Radical Social Care we discussed the link between patriarchy, capitalism and the crisis. First it was how to insert feminist perspectives in the common struggle against austerity; second was mechanisms of radical social care in the community;

And in the Constituent Process we discussed working on a social strike with a long-term perspective, where "Social Strike" means forms of strike outside formal unions, etc. We inquired about mechanisms and methods of how people create by themselves and are involved in such actions and diffuse networks of practices, rescuing the next 15th May as a first test.

Besides this we recognize there is an agenda of European events, including Blockupy Frankfurt, Que Se Lixe A Troika and Plan de Rescate Ciudadano days of mobilization in the perspective of further steps towards the autumn, and we stress that those events must be useful tools for building a constituent process.

With love, the participants of Hub Meeting 2013

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.